Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Kompetence

Kompetence starosty a místostarostů

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů


Foto zleva 1. místostarosta, starosta, 2. místostarosta


Starosta města

 • zastupuje město navenek,
 • připravuje, svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MěÚ v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 • zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
 • může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města,
 • řídí Městskou policii Šternberk a současně organizuje a kontroluje přípravu materiálů pro zastupitelstvo a radu města, které zpracovává tento orgán města,
 • může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
 • v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.
 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
 • je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
 • plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony
 • starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem

 

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů

 

Starosta města Šternberka  Ing. Stanislav Orság  

1. Finanční odbor
2. Odbor investic a veřejných zakázek (mimo místní komunikace)
3. Odbor personalistiky, školství a kultury (mimo kultury a sportu)
4. Oddělení informatiky a krizového řízení
5. Odbor obecný živnostenský úřad
6. Městská policie

Dále agendy:
Interní auditor
Sbor pro občanské záležitosti
Krizové řízení – bezpečnostní rada
Spolupráce s ŘSD a Olomouckým krajem (silnice a komunikace)

 

1. místostarosta města Šternberka Bc. Jiří Kraus

1. Odbor správy majetku města
2. Odbor personalistiky, školství a kultury (kultura, sport)
3. Odbor vnitřních věcí
4. Odbor investic a veřejných zakázek (místní komunikace)

Dále agendy:
Zastupování města v obchodních společnostech – VHS SITKA, s.r.o., Šternberská sportovní s.r.o.
Osadní výbory

 

2. místostarosta města Šternberka Leo Czabe

1. Odbor životního prostředí
2. Odbor sociálních věcí
3. Odbor dopravy a silničního hospodářství
4. Stavební odbor (územní plánování)

Dále Agendy:
Nemocnice Šternberk
Pověřen jednáním za město se společností Marius Pedersen a.s.
Spolek Odpady Olomouckého kraje z.s.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375