Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Kompetence

Kompetence starosty a místostarostů

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů


Foto zleva 1. místostarosta, starosta, 2. místostarosta


Starosta města

 • zastupuje město navenek,
 • připravuje, svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MěÚ v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 • zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
 • řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
 • může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města,
 • řídí Městskou policii Šternberk a současně organizuje a kontroluje přípravu materiálů pro zastupitelstvo a radu města, které zpracovává tento orgán města,
 • může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
 • v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.
 • spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
 • je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
 • plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony
 • starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem

 

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů

 

Starosta města Šternberka  Ing. Stanislav Orság  

1. Finanční odbor
2. Odbor investic a veřejných zakázek (mimo místní komunikace)
3. Odbor personalistiky, školství a kultury (mimo kultury a sportu)
4. Oddělení informatiky a krizového řízení
5. Odbor obecný živnostenský úřad
6. Městská policie

Dále agendy:
Interní auditor
Sbor pro občanské záležitosti
Krizové řízení – bezpečnostní rada
Spolupráce s ŘSD a Olomouckým krajem (silnice a komunikace)

 

1. místostarosta města Šternberka Bc. Jiří Kraus

1. Odbor správy majetku města
2. Odbor personalistiky, školství a kultury (kultura, sport)
3. Odbor vnitřních věcí
4. Odbor investic a veřejných zakázek (místní komunikace)

Dále agendy:
Zastupování města v obchodních společnostech – VHS SITKA, s.r.o., Šternberská sportovní s.r.o.
Osadní výbory

 

2. místostarosta města Šternberka Leo Czabe

1. Odbor životního prostředí
2. Odbor sociálních věcí
3. Odbor dopravy a silničního hospodářství
4. Stavební odbor (územní plánování)

Dále Agendy:
Nemocnice Šternberk
Pověřen jednáním za město se společností Marius Pedersen a.s.
Spolek Odpady Olomouckého kraje z.s.

 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375