Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na:

 • oddělení správní
 • oddělení přestupkové
 • jednotlivé referáty

Samospráva

 • vede příjmovou a výdajovou pokladnu Města Šternberka
 • vede spisovou a skartační službu pro Město Šternberk
 • zajišťuje přijímání a odesílání dokumentů Města Šternberka
 • zajišťuje agendy CzechPOINT včetně konverzí dokumentů z tohoto výstupu
 • zajišťuje agendu zveřejňování informací podle zákona 106/1999 Sb.
 • kontroluje dodržování povinnosti vlastníků nemovitostí označovat budovy určenými čísly popisnými, orientačními a evidenčními
 • zajišťuje přidělení názvu nové ulice, instalace tabulí s názvy ulic a jejich údržbu
 • zajišťuje úřední desku MěÚ, vyvěšuje dokumenty na úřední desku městského úřadu a vede jejich evidenci
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek a podávání příslušných žalob za Město Šternberk
 • podává stanoviska ke všem záležitostem, týkajících se právních záležitostí Města Šternberka dle potřeb jednotlivých odborů a dalších orgánů Města Šternberka
 • zajišťuje ve spolupráci s OdPVV organizaci zasedání zastupitelstva
 • podílí se na organizaci veřejných akcí Města Šternberka
 • zajišťuje vydávání obecně závazných vyhlášek a vnitřních předpisů Města Šternberka
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek města, nařízení města, obecně závazných vyhlášek kraje, nařízení kraje, usnesení vlády
 • odpovídá za formální správnost zpracování všech obecně závazných vyhlášek a nařízení města
 • zajišťuje provoz městského úřadu
 • spravuje administrativně místní části
 • eviduje knihy, razítka a klíče
 • zabezpečuje pro zastupitelstvo volbu přísedících Okresního soudu v Olomouci z řad občanů města
 • zabezpečuje činnost sboru pro občanské záležitosti
 • zajišťuje agendu obecně prospěšných prací
 • spravuje veřejné rozhlasy v místních částech

Státní správa

Oddělení správní

 • zajišťuje komplexní výkon matriční agendy
 • vykonává ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
 • zajišťuje a provádí odbornou přípravu a zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů v jeho správním obvodu ve věci vidimace a legalizace
 • provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u matričních úřadů ve svém území obvodu nejméně jednou ročně
 • provádí ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu
 • vede a aktualizuje sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených do 31. 12. 1958 pro matriční úřady ve svém správním obvodu
 • ověřuje odbornou způsobilost zaměstnance obce, který je zařazen do jeho správního obvodu, k vedení matričních knih a k plnění úkolů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin
 • povoluje ve správním řízení změnu jména a příjmení
 • vede evidenci obyvatel a stálý seznam voličů a volebních okrsků
 • zajišťuje kompletní výkon činností agendy občanských průkazů a cestovních dokladů

Oddělení přestupkové

 • rozhoduje o přestupcích podle zákona o přestupcích proti veřejnému pořádku, křivého vysvětlení, proti občanskému soužití, proti majetku a o ostatních přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupcích proti pořádku v územní samosprávě
 • rozhoduje o přestupcích podle zákona o střetu zájmů a o přestupcích, jejichž projednání nebylo svěřeno do působnosti jiného odboru
 • rozhoduje o správních deliktech dle ust. § 58 a násl. zákona o obcích (působnost svěřená radou města)
 • plní úkoly na úseku voleb podle příslušných předpisů
 • řídí organizaci konání voleb a referenda na území města

Dopravní přestupky

 • rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
 • vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění pro pozbytí zdravotní a odborné způsobilosti podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává přestupky podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí řízení v souvislosti s měřením rychlosti stacionárními radary

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375