Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 4. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 3. 5. 2023 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

 

Navržený program:
1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 03.05.2023
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Účetní závěrka města Šternberka za rok 2022
6. Závěrečný účet města Šternberka za rok 2022
7. Zápis z kontrolního výboru
8. Římskokatolická farnost Šternberk - žádost o dotaci na r. 2023
9. Dotace z programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně 2023
10. Investice a velké provozní akce 2023 - změna č. 2
11. Individuální dotace na investici - Fotbalový klub
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků na ulici Hvězdné údolí (záměr)
13. Prodej části pozemku parc. č. 1292 v k. ú. Dalov
14. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
15. Převod infrastruktury v lokalitě ulice Závodní - dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
16. Směna pozemků mezi Lesy ČR, s.p. a Městem Šternberk (cyklostezka Dolní Žleb)
17. Smlouva o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Silnice I/46 Šternberk – obchvat“
18. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/105, 217/109 a pozemku 217/38 v k. ú. Lhota u Šternberka
19. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 749/1 v k. ú. Krakořice
20. Záměr prodeje pozemků v katastrálních územích mimo území města Šternberk a jeho místní části
21. Záměr směny pozemků mezi ČR-SPÚ a Městem Šternberk (parc.č. 6059/42 v k.ú. Šternberk, ul. Smetanova)
22. Výroční zpráva města za rok 2022
23. Diskuse členů zastupitelstva města
24. Diskuse občanů
25. Závěr

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375