Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územní studie Lhota JZ

Loga
Jedná se o pořízení třech územních studií rozsáhlých rozvojových lokalit na území města Šternberka. Tyto studie mají za úkol navrhnout základní kostru veřejného prostranství, a to ve vazbách na budoucí využití území a jeho stabilizaci.

Pořízením územních studií bude splněna podmínka stanovená v Územním plánu Šternberk, kde jsou rozvojové lokality "nad Okrajovou ulicí a Obora" (dle územního plánu plocha Z18 a Z19) a "Lhota JZ" (dle územního plánu plocha Z53-I a Z53-II) vymezeny jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Lokalita "pod kopcem" není územním plánem podmíněna zpracováním územní studie, ale vzhledem k její rozloze cca 6,2 ha a uvažovanému záměru města na umístění atletického sportoviště, je třeba zpracovat komplexnější územně plánovací podklad, který by měl tuto plochu řešit z hlediska potřeb veřejného prostranství, které umístění sportoviště vyvolá.

Dokončení územních studií proběhlo v roce 2018. Územní studie byly pořizovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.


Cílem pořízení územní studie bylo prověření a vymezení potřebných pozemků pro veřejné prostranství, včetně jejich konkrétního řešení a definice jejich vzájemných vztahů, s cílem vytvořit předpoklady pro optimální prostupnost a dopravní obsluhu území.
Úkolem bylo zároveň prověřit možnosti dopravního napojení ploch Z53-I a Z53-II a to ve variantách se vzájemným porovnáním jednotlivých variant z hlediska dopadu generované dopravy na stávající komunikační systém města, na kapacitu stávajících křižovatek (včetně dopadů na jejich případné nutné zkapacitnění), na dotčená obytná území, z hlediska majetkoprávních vztahů v území a z hlediska odhadu investičních nákladů.

Územní studie Lhota JZ byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
 

Územní studie Šternberk Lhota JZ – textová část

US_Lhota_JZ-textova_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 1,84 MB

Územní studie Šternberk Lhota JZ – grafická část

US_Lhota_JZ-graficka_cast.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 8,26 MB

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375