Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Samospráva

 • zajišťuje osvětovou činnost na úseku ochrany životního prostředí a kulturních a přírodních hodnot
 • zajišťuje péči o veřejnou zeleň
 • zajištuje komplexní hospodaření v lesích ve vlastnictví Města Šternberka
 • zajišťuje hospodaření s komunálními odpady občanů ve městě
 • zajišťuje péči o toulavá a opuštěná zvířata
 • předkládá orgánům města podklady pro vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví Města Šternberka a provádí náhradní výsadby
 • zpracovává za vlastníka stanovisko pro příslušné správní řízení
 • spravuje vodní díla ve vlastnictví Města Šternberk

Státní správa

Zabezpečuje plnění úkolů stanovených zákony v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí a v rámci těchto zákonů řeší přestupky, zejména pak v oblastech:

Ochrany přírody a krajiny

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadby,
 • vyhlašuje památné stromy a vydává souhlas k jejich ošetřování
 • registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do těchto prvků
 • vydává souhlas s umístěním staveb, které mohou změnit krajinný ráz
 • vymezuje místní územní systém ekologické stability
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů
 • vydává souhlas k šíření geograficky nepůvodních druhů a kříženců
 • ukládá opatření k ochraně živočichů a rostlin při různých pracích
 • vyhlašuje přechodně chráněné plochy

Vodního hospodářství

 • uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry, vypouštění), u čistíren odpadních vod do 10 000 ekvivalentních obyvatel, k vypouštění odpadních vod, k některým činnostem a stavební povolení k vodním dílům
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně a odstranění stavby či zařízení a k provádění jiných činností
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl
 • uděluje souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populacích
 • schvaluje havarijní plány a manipulační řády vodních děl
 • stanovuje záplavová území u toků
 • vykonává vodoprávní dozor a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů
 • zpracovává a dle potřeby aktualizuje povodňový plán města Šternberka

Ochrany zemědělského půdního fondu

 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy
 • uděluje souhlas k odnětí půdy a schvaluje plán rekultivace
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů
 • vycházejících ze schválených územních plánů obce.
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest
 • provádí kontrolní činnost a dává podněty k odstranění zjištěných závad
 • rozhoduje v pochybnostech, že jde o součást zemědělského půdního fondu
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Nakládání s odpady

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupky, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • uděluje souhlas k nakládáním s nebezpečným odpadem
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
 • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
 • uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům
 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Správy místního poplatku

 • zajišťuje správu místního poplatku v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Šternberka
 • zodpovídá za vedení evidence poplatníků místního poplatku za odpady (fyzických osob s trvalým pobytem ve Šternberku, vlastníků staveb určených k individuální rekreaci a vlastníků bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) a provádí její aktualizaci
 • zajišťuje rozesílání platebních výměrů a předává seznam osob, které obdržely platební výměr a neuhradily místní poplatek za odpady v náhradním termínu k vymáhání finančnímu odboru.

Ochrany ovzduší

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • vydává obecně závaznou vyhlášku, jímž může na svém území stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
 • kontroluje dodržování povinností osob a dále povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů
 • ukládá pokuty za přestupky a dále ukládá pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • aktivně zpřístupňuje informace o ochraně ovzduší

Lesního hospodářství

Rozhoduje:

 • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o využití území nebo o umístění stavby do 50 m od okraje lesa
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • o zpracování lesních hospodářských osnov
 • o povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • o povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • stanovuje podmínky pro konání hromadných akcí v lese
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Myslivosti

 • rozhoduje o umístění krmných zařízení
 • nařizuje zákaz vstupu do honitby
 • ukládá nápravné opatření ke krmení zvěře
 • vede řízení a vydává rozhodnutí o uznání honitby registruje honební společenstva
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • rozhoduje o přičlenění pozemků k honitbě
 • povoluje změnu honiteb
 • rozhoduje o změně minimálních a normovaných stavů zvěře
 • vede evidenci honiteb
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • schvaluje plán mysliveckého hospodaření, případně ho sám určuje rozhodnutím, kontroluje jeho plnění na základě měsíčních hlášení o plnění, vydává rozhodnutí o změně plánu (snížení stavu nebo zrušení chovu)
 • ukládá úpravu stavu zvěře
 • povoluje lov mimo dobu lovu
 • vydává lovecké lístky
 • vydává plomby pro značení spárkaté zvěře a vede jejich evidenci
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení podle příslušných právních předpisů
 • je dotčeným orgánem státní správy v řízeních, která se dotýkají honiteb a životních podmínek zvěře

Rybářství

 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky

Ochrany zvířat

 • rozhoduje o zvláštním opatření a o předběžné náhradní péči o týraná zvířata
 • spolupracuje s krajskou veterinární správou na řešení případů týrání zvířat
 • spolupracuje s městskou policií na odchytu toulavých a opuštěných zvířat, jejich návratu k chovatelům umístění do náhradní péče
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Zajišťuje vydání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné organizace

Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město a práce v městských lesích. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375