Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Samospráva

 • zajišťuje osvětovou činnost na úseku ochrany životního prostředí a kulturních a přírodních hodnot
 • zajišťuje péči o veřejnou zeleň
 • zajištuje komplexní hospodaření v lesích ve vlastnictví Města Šternberka
 • zajišťuje hospodaření s komunálními odpady občanů ve městě
 • zajišťuje péči o toulavá a opuštěná zvířata
 • předkládá orgánům města podklady pro vydání souhlasu s kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví Města Šternberka a provádí náhradní výsadby
 • zpracovává za vlastníka stanovisko pro příslušné správní řízení
 • spravuje vodní díla ve vlastnictví Města Šternberk

Státní správa

Zabezpečuje plnění úkolů stanovených zákony v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí a v rámci těchto zákonů řeší přestupky, zejména pak v oblastech:

Ochrany přírody a krajiny

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládá náhradní výsadby,
 • vyhlašuje památné stromy a vydává souhlas k jejich ošetřování
 • registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k zásahům do těchto prvků
 • vydává souhlas s umístěním staveb, které mohou změnit krajinný ráz
 • vymezuje místní územní systém ekologické stability
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů
 • vydává souhlas k šíření geograficky nepůvodních druhů a kříženců
 • ukládá opatření k ochraně živočichů a rostlin při různých pracích
 • vyhlašuje přechodně chráněné plochy

Vodního hospodářství

 • uděluje souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není potřeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry, vypouštění), u čistíren odpadních vod do 10 000 ekvivalentních obyvatel, k vypouštění odpadních vod, k některým činnostem a stavební povolení k vodním dílům
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změně a odstranění stavby či zařízení a k provádění jiných činností
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl
 • uděluje souhlas k vypouštění ryb a ostatních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populacích
 • schvaluje havarijní plány a manipulační řády vodních děl
 • stanovuje záplavová území u toků
 • vykonává vodoprávní dozor a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů
 • zpracovává a dle potřeby aktualizuje povodňový plán města Šternberka

Ochrany zemědělského půdního fondu

 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy
 • uděluje souhlas k odnětí půdy a schvaluje plán rekultivace
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů
 • vycházejících ze schválených územních plánů obce.
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest
 • provádí kontrolní činnost a dává podněty k odstranění zjištěných závad
 • rozhoduje v pochybnostech, že jde o součást zemědělského půdního fondu
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Nakládání s odpady

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupky, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • uděluje souhlas k nakládáním s nebezpečným odpadem
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
 • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady, k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého, ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů
 • uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům
 • podává návrh ministerstvu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Správy místního poplatku

 • zajišťuje správu místního poplatku v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou Města Šternberka
 • zodpovídá za vedení evidence poplatníků místního poplatku za odpady (fyzických osob s trvalým pobytem ve Šternberku, vlastníků staveb určených k individuální rekreaci a vlastníků bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) a provádí její aktualizaci
 • zajišťuje rozesílání platebních výměrů a předává seznam osob, které obdržely platební výměr a neuhradily místní poplatek za odpady v náhradním termínu k vymáhání finančnímu odboru.

Ochrany ovzduší

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • vydává obecně závaznou vyhlášku, jímž může na svém území stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
 • kontroluje dodržování povinností osob a dále povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů
 • ukládá pokuty za přestupky a dále ukládá pokuty za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší
 • aktivně zpřístupňuje informace o ochraně ovzduší

Lesního hospodářství

Rozhoduje:

 • o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského, a o souhlasu k vydání rozhodnutí o využití území nebo o umístění stavby do 50 m od okraje lesa
 • o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • o zpracování lesních hospodářských osnov
 • o povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • o povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • stanovuje podmínky pro konání hromadných akcí v lese
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Myslivosti

 • rozhoduje o umístění krmných zařízení
 • nařizuje zákaz vstupu do honitby
 • ukládá nápravné opatření ke krmení zvěře
 • vede řízení a vydává rozhodnutí o uznání honitby registruje honební společenstva
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • rozhoduje o přičlenění pozemků k honitbě
 • povoluje změnu honiteb
 • rozhoduje o změně minimálních a normovaných stavů zvěře
 • vede evidenci honiteb
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • schvaluje plán mysliveckého hospodaření, případně ho sám určuje rozhodnutím, kontroluje jeho plnění na základě měsíčních hlášení o plnění, vydává rozhodnutí o změně plánu (snížení stavu nebo zrušení chovu)
 • ukládá úpravu stavu zvěře
 • povoluje lov mimo dobu lovu
 • vydává lovecké lístky
 • vydává plomby pro značení spárkaté zvěře a vede jejich evidenci
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení podle příslušných právních předpisů
 • je dotčeným orgánem státní správy v řízeních, která se dotýkají honiteb a životních podmínek zvěře

Rybářství

 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky

Ochrany zvířat

 • rozhoduje o zvláštním opatření a o předběžné náhradní péči o týraná zvířata
 • spolupracuje s krajskou veterinární správou na řešení případů týrání zvířat
 • spolupracuje s městskou policií na odchytu toulavých a opuštěných zvířat, jejich návratu k chovatelům umístění do náhradní péče
 • ukládá pokuty za porušení ustanovení příslušných předpisů

Zajišťuje vydání koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné organizace

Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město a práce v městských lesích. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375