Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Krizové řízení


Připravenost na krizové situace

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností zaměřených na vyhodnocení bezpečnostních rizikna plánování, organizování a kontrolu souvisejících činností s řešením mimořádné události nebo krizové situace.

Mimořádná událost je důsledkem živelních a technologických pohrom, kdy může dojít kohrožení zdraví a života lidí, ke značným majetkovým škodám a k ohrožení životního prostředí.

Krizová situace vzniká v případě ohrožení zdraví a života občanů, k majetkovým škodáma k ohrožení životního prostředí značného rozsahu. V případě vzniku krizové situace je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Možné varianty mimořádných událostí a krizových situací, které by mohly nastat na území obce s rozšířenou působností Šternberk:

 1. Požáry
 2. Vichřice
 3. Sněhové a námrazové kalamity
 4. Povodně lokálního charakteru
 5. Rozsáhlé dopravní havárie
 6. Úniky nebezpečných látek (čpavek z chladícího zařízení zimního stadionu,
  únik chlóru z úpravny vody  v Domašově nad Bystřicí)
 7. Nedostatek vody a základních potravin
 8. Epidemie nebezpečných onemocnění lidí a zvířat
 9. Nedostatek pohonných hmot (stav ropné nouze)
 10. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení. 

Tísňová volání: jste-li svědkem vzniku mimořádné události okamžitě volat operátorům tísňových linek – sdělit jméno, místo a telefonní číslo ze kterého voláte a co se stalo. Nikdy nezavěšovat jako první a vyčkat na zpětné ověřovací volání.

Linky tísňového volání

150 – Hasiči
155 – Záchranná zdravotní služba
158 – Policie
156 –  Městská policie
112 – Evropské číslo tísňového volání (z tohoto telefonního čísla jsou hovory přepojovány na výše uvedené linky tísňových volání)

Další důležitá telefonní čísla
Hasiči

Hasičský záchranný sbor: HZS pobočná stanice Šternberk: tel. 950 772 011
Oper. inf. středisko HZS Olomouckého kraje: tel. 950 770 010, 725 130 510, 606 736 699

Policie

Policie ČR: Obvodní oddělení PČR Šternberk: 974 768 741
Městská policie Šternberk: stanice: tel. 732 686 236, 585 086 201

Zdravotnictví

Záchranná zdravotní služba: Operační středisko Olomouc: tel. 585 544 444
Nemocnice Šternberk: tel. 587 800 111, 585 087 111
Psychiatrická léčebna Šternberk: tel. 585 085 111

Krajská hygienická stanice Olomouc: tel. 585 719 111, 585 419 956, 725 130 722

Krajská veterinární správa Olomouc: tel. 585 700 751, 585 700 730, 607 529 301, 724 614 037

Energetika

Plynárny: hlášení poruch – tel. 1239, zákaznická linka - 840 111 115
Severomoravská energetika: hlášení poruch – tel. 840 850 860, služby: 840 113 114
VHS SITKA: hlášení poruch – tel. 736 535 460 (vodovody), tel. 739 422 370 (kanalizace)

Městský úřad Šternberk

Starosta: tel. 585 086 274
Místostarosta: tel. 585 086 276
Tajemnice: tel. 585 086 242
Odbor životního prostředí vodoprávní úřad: tel. 585 086 569, 585 086 572 odpady, ovzduší – tel. 585 086 565, 585 086 571
Krizové řízení: tel. 585 086 592

Česká inspekce životního prostředí inspektorát Olomouc: hlášení havárií – tel. 731 405 265

Správa a údržba silnic: středisko Šternberk – tel. 585 011 545

Jak se zachovat v případě ohrožení

Pravidelné zkoušky sirén jsou prováděny vždy ve 12:10 hodin každou první středu v daném měsíci – jedná se o nepřerušovaný trvalý tón o délce 140 vteřin.V případě,že sirény houkají mimo tento termín, nastala mimořádná situace, při které by mohlo být ohroženo zdraví obyvatel. Varovný signál je předem stanovený zvukový signál, který se může opakovat třikrát po třech minutových intervalech. 

Všeobecná výstraha

V případě, že zazní kolísavý tón sirény znamená to všeobecnou výstrahu. To znamená, že může nastat např. chemická havárie, radiační nebezpečí, povodeň příp. jiná mimořádná událost. Jak se zachovat. Okamžitě se ukrýt v nejbližší budově, uzavřít dveře a okna. Vyčkat dalších informací a pokynů rozhlasových vozů policie ČR, městské policie či hasičského záchranného sboru. Je-li možnost zapnout rádio na stanicích: Čs. rozhlas Olomouc – FM 92,8 MHz,  nebo Rádio HANÁ – FM 92,3 MHz. V pravidelných relacích budou vysílány informace o příčinách varování a jak se zachovat dále.

V případě úniku nebezpečné látky
 • na volném prostranství se snažit co nejrychleji opustit ohrožené území – kolmo ze směru větru
 • vyhledat úkryt v nejbližší budově, snažit se zdržovat prostoru na odvrácené straně od zdroje úniku a ve vyšších patrech – ne ve sklepním prostoru(většina nebezpečných látek je těžší než vzduch a drží se při zemi)
 • pokud možno utěsnit okna a ventilační otvory; neopouštět ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění, poslech rozhlasu a televize
 • v případě průniku nebezpečné škodliviny do místnosti dýchat přes navlhčený kapesník, ručník či jakékoliv textilní látky (příp. mnohonásobně přeložené navlhčené papír, ubrousky) přiložené k ústům a k nosu
 • první pomoc: čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, při zástavě dechu a srdce zavést umělé dýchání, sejmout potřísněný oděv a postižená místa opláchnout vodou, při zasažení očí vyplachovat asi 15 minut.
 • Bližší informace o nebezpečných látkách: http: http://www.hzsol.cz
V případě vzniku větrné smršti
 • opustit co nejrychleji volné prostranství, ukrýt se do pevných staveb, uzavřít a co v nejlépe zabezpečit okna, okenice, dveře a vrata na návětrné straně
 • je-li to nutné otevřít okna či dveře na závětrné straně(vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách)
 • pohyblivé věci a dopravní prostředky umístěte pokud možno do závětrných stran
V případě povodně
 • uzavřít a zabezpečit okna a dveře sklepů a přízemních budov, automobil zaparkovat na bezpečném místě
 • připravit evakuaci domácích a hospodářských zvířat
 • připravit evakuační zavazadlo, vypnout přívod plynu a el. energie – na vyzvání opustit ohrožený prostor, není-li možnost si zajistit náhradní ubytování vlastními silami
 • přesunout se do vytipovaných evakuačních středisek o kterých budou občané informováni městským úřadem.
Význam jednotlivých stupňů povodně
 1. stupeň povodňové aktivity – bdělost: nastává při nebezpečí povodně a zaniká pominou-li příčiny takového nebezpečí. Nastává při dosažení směrodatné výšky hladiny na vodočetné lati označené zelenou barvou.
 2. stupeň povodňové aktivity – pohotovost: vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přerůstá v povodeň, kdy však nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Nastává při dosažení směrodatné výšky hladiny na vodočetné lati označené žlutou barvou.
 3. stupeň povodňové aktivity – ohrožení: vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí, nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplavovaném území. Nastává při dosažení směrodatné výšky hladiny na vodočetné lati označené červenou barvou Vodočetná lať je umístěna na betonovém břehu vod. toku Sitka na Uničovské ulici poblíž křižovatky – Uničovská a Rýmařovská ulice.
Požární nebezpečí

Jestliže zazní přerušovaný tón znamená to požární poplach. V tomto případě existuje určitý rozdíl ve varovném signálu u rotační sirény a u elektronické sirény (znázorněno dále).

V případě vzniku požáru
 • jste-li schopni sami uhasit požár, tak neprodleně učiňte jinak okamžitě volat linku 150
 • zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud – co nejrychleji opustit požárem zasažené prostory, proti vdechnutí zplodin hoření se chránit např. navlhčeným kapesníkem a skloňte se nejníže k zemi
 • v případě, že nelze opustit ohrožený objekt, zavřít okna a dveře a vypnout klimatizaci a odvětrávání (dveře utěsnit mokrým ručníkem či prostěradlem) a upozornit na sebe hasiče máváním v okně
 • prověřit, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby nebo zvířata – pokusit se zabezpečit jejich vyvedení.
Použití přenosných hasících přístrojů

Vodní hasící přístroj – vhodný k hašení pevných látek – nevhodný k hašení hořlavých kapalin, nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem. Pěnový hasící přístroj – vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin, nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem. Práškový hasící přístroj – vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení – nevhodný k hašení pevných rozvířitelných látek, nesmím se používat k hašení požárů lehkých kovů. Halonový hasící přístroj – vhodný k hašení hořlavých kapalin, pevných látek, elektrických zařízení a výpočetní techniky, nesmí se používat k hašení požárů lehkých kovů. Sněhový hasící přístroj – vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení – nevhodný k hašení lehce rozviřitelných látek
(UPOZORNĚNÍ – nebezpečí vzniku omrzlin). Bližší informace na: http://www.hzsol.cz

Jednotlivé typy varovných signálů
Všeobecná výstraha

Nově vybudovaný varovný a informační systém ve Šternberku a v jeho místních částech včetně rozhlasu je součástí Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), který je na území ČR provozován a ovládán centrálně Ministerstvem vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, v případě lokálních krizových situací pak může být ovládán krajem nebo obcí. K vydání příslušných pokynů a instrukcí pro obyvatelstvo je vybaven rozhlasem a hustá síť pokrytí novým systémem na území našeho města zajistí dostatečné informování obyvatelstva.

Varování zvukovým signálem i mluveným slovem

 • o Všeobecná výstraha
 • o Všeobecná výstraha – Povodeň
 • o Všeobecná výstraha – Chemická havárie
 • Všeobecná výstraha – Radiační havárie

Požární poplach

 • Varování klasickou rotační sirénou.
 • Varování systémem bezdrátových hlásičů
 • Využívá se pro svolání jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.

Evakuace

Rozhodnutí o evakuaci bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány veřejné správy v příslušném místě,v případě nebezpečí z prodle-ní velitelem zásahu.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu – vypnout elektrické spotřebiče, uzavřít hlavní uzávěry vody a plynu, zabezpečit byt nebo dům proti vniknutí cizích osob.

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat: trvanlivé potraviny (konzervy, chléb) a pitnou vodu (min. 2 litry/osobu/den), předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s náhradními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní oděv dle daného ročního období, obuv, spací pytel či přikrývku, pláštěnku, kapesní nůž, zápalky, šití.

Důležité dokumenty – pohromadě a na jednom místě. Mít u sebe denně: občanský průkaz a kartu pojištěnce, máte-li pak i řidičský průkaz. Doma uložené na jednom místě: pas, rodné listy, oddací list, pojistné smlouvy, velký technický průkaz od motorových vozidel, vkladní knížky, cenné papíry, zdravotní doklady – očkovací průkaz a jiné lékařské zprávy, závěť, různé darovací a nabývací smlouvy, nájemní smlouvy, doklady o vzdělání. (další listiny podle vašeho uvážení).

Nouzové ubytování obyvatel – je zajištění přechodného náhradního ubytování a nezbytného zásobování pro občany, kteří si jej nemohou zajistit jiným způsobem
(u příbuzných, na chatě, na chalupě apod.). O místech nouzového ubytování bude rozhodnuto vždy dle konkrétní situace a občané budou o situaci včas informováni orgány veřejné správy.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375