Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na:

 • oddělení evidence a správy majetku

Samospráva

 • spravuje a vede evidenci majetku města ve správě ORJ
 • vede evidenci pozemků ve vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává materiály pro jednání v orgánech města včetně návrhu jednotlivých smluv
 • zveřejňuje majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem města v souladu se zákonem o obcích
 • zpracovává a realizuje převody nemovitého majetku z vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje převody nemovitého majetku do vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje pronajímání, popř. výpůjčky nemovitého majetku z vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje zřizování věcných břemen a zástav na nemovitostech v majetku Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje zřizování věcných břemen a zástav ve prospěch Města Šternberk na nemovitostech jiných vlastníků
 • zajišťuje podklady za obec pro státní organizace, zejména pro Státní pozemkový úřad, katastrální úřad (pozemková úprava, digitalizace, apod.)
 • zajišťuje propagaci zásadních majetkoprávních záměrů města
 • řeší sporné případy vlastnictví
 • provádí zápisy změn staveb a pozemků do evidence katastru nemovitostí
 • vede pořadník žadatelů o pronájem bytů včetně bytů v domech zvláštního určení
 • realizuje pronajímání a výměny bytů včetně bytů zvláštního určení
 • spolupracuje s dodavateli tepla, teplé užitkové vody a ostatními dodavateli energetických médií včetně řešení reklamací odběratelů
 • zpracovává podklady ve spolupráci s OŽP pro vyjádření orgánů města k umisťování zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • účastní se správních řízení na úseku stavebního zákona, u kterých může být dotčeno vlastnické či jiné věcné právo města
 • zpracovává podklady pro souhlas města ke zjednodušujícím postupům podle stavebního zákona tam, kde je Město Šternberk účastníkem řízení (zejména k zjednodušenému územnímu řízení, k uzavírání veřejnoprávních smluv, které nahrazují územní rozhodnutí nebo stavební povolení, k vydání územního souhlasu a ke zkrácenému stavebnímu řízení)
 • zpracovává podklady a předkládá orgánům města k projednání uzavření smluv o právu provést stavbu (umístění a provedení cizí stavby na pozemcích a stavbách Města Šternberka)
 • je účastníkem příslušných správních řízení (vedené stavební úřadem, vodoprávním úřadem, speciálním stavebním úřadem, apod.) za vlastníka – Město Šternberk
 • zpracovává pro orgány města podklady pro odvolání nebo vzdání se práva na odvolání v řízeních vedených podle stavebního zákona, kde je Město Šternberk účastníkem řízení
 • vykonává za Město Šternberk provozovatele veřejných pohřebišť (ve smyslu příslušných ustanovení zákona o pohřebnictví) ve vlastnictví města Šternberka – tj. pohřebišť ve Šternberku a jeho místních částech Dalov, Těšíkov, Chabičov
 • zajišťuje pronájmy pozemků na hřbitovech města a vede jejich evidenci – hrobová místa, urnová místa, kolumbária
 • spravuje Fond rozvoje bydlení

Státní správa

 • vykonává ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
 • zajišťuje agendy CzechPOINT včetně konverzí dokumentů z tohoto výstupu

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375