Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na:

 • oddělení evidence a správy majetku

Samospráva

 • spravuje a vede evidenci majetku města ve správě ORJ
 • vede evidenci pozemků ve vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává materiály pro jednání v orgánech města včetně návrhu jednotlivých smluv
 • zveřejňuje majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem města v souladu se zákonem o obcích
 • zpracovává a realizuje převody nemovitého majetku z vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje převody nemovitého majetku do vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje pronajímání, popř. výpůjčky nemovitého majetku z vlastnictví Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje zřizování věcných břemen a zástav na nemovitostech v majetku Města Šternberka
 • zpracovává a realizuje zřizování věcných břemen a zástav ve prospěch Města Šternberk na nemovitostech jiných vlastníků
 • zajišťuje podklady za obec pro státní organizace, zejména pro Státní pozemkový úřad, katastrální úřad (pozemková úprava, digitalizace, apod.)
 • zajišťuje propagaci zásadních majetkoprávních záměrů města
 • řeší sporné případy vlastnictví
 • provádí zápisy změn staveb a pozemků do evidence katastru nemovitostí
 • vede pořadník žadatelů o pronájem bytů včetně bytů v domech zvláštního určení
 • realizuje pronajímání a výměny bytů včetně bytů zvláštního určení
 • spolupracuje s dodavateli tepla, teplé užitkové vody a ostatními dodavateli energetických médií včetně řešení reklamací odběratelů
 • zpracovává podklady ve spolupráci s OŽP pro vyjádření orgánů města k umisťování zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • účastní se správních řízení na úseku stavebního zákona, u kterých může být dotčeno vlastnické či jiné věcné právo města
 • zpracovává podklady pro souhlas města ke zjednodušujícím postupům podle stavebního zákona tam, kde je Město Šternberk účastníkem řízení (zejména k zjednodušenému územnímu řízení, k uzavírání veřejnoprávních smluv, které nahrazují územní rozhodnutí nebo stavební povolení, k vydání územního souhlasu a ke zkrácenému stavebnímu řízení)
 • zpracovává podklady a předkládá orgánům města k projednání uzavření smluv o právu provést stavbu (umístění a provedení cizí stavby na pozemcích a stavbách Města Šternberka)
 • je účastníkem příslušných správních řízení (vedené stavební úřadem, vodoprávním úřadem, speciálním stavebním úřadem, apod.) za vlastníka – Město Šternberk
 • zpracovává pro orgány města podklady pro odvolání nebo vzdání se práva na odvolání v řízeních vedených podle stavebního zákona, kde je Město Šternberk účastníkem řízení
 • vykonává za Město Šternberk provozovatele veřejných pohřebišť (ve smyslu příslušných ustanovení zákona o pohřebnictví) ve vlastnictví města Šternberka – tj. pohřebišť ve Šternberku a jeho místních částech Dalov, Těšíkov, Chabičov
 • zajišťuje pronájmy pozemků na hřbitovech města a vede jejich evidenci – hrobová místa, urnová místa, kolumbária
 • spravuje Fond rozvoje bydlení

Státní správa

 • vykonává ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
 • zajišťuje agendy CzechPOINT včetně konverzí dokumentů z tohoto výstupu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375