Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Etický kodex


Etický kodex člena Zastupitelstva města Šternberka

P r e a m b u l e

My, členové Zastupitelstva města Šternberka, zvolení v demokratických volbách jsme se slibem zavázali občanům našeho města k výkonu veřejné služby v jejich zájmu a zájmu města jako jejich zástupci při správě věcí veřejných. Přijímáme tuto veřejnou funkci s vážností i odpovědností spojenou s jejím významem, postavenou na základech svědomí, důvěry,  zásadách morálních a právních, což dokládáme tímto etickým kodexem.

I. Veřejná funkce

1. Člen zastupitelstva si je plně vědom, že je zástupcem všech občanů města Šternberka a tuto funkci si zvolil dobrovolně a vážně, aby zastupoval zájmy občanů a Města Šternberka.

2. Slibem a svou ctí se člen zastupitelstva zavázal ke svědomité a důvěryhodné práci při výkonu veřejné funkce, kterou vykonává nestranně a nezávisle, v souladu s Ústavou a zákony České republiky.

3. Člen zastupitelstva je ze své funkce odpovědný všem občanům města Šternberka.

4. Funkce člena zastupitelstva je veřejná. Veřejnost funkce spočívá v hájení postavení a prosperity města Šternberka a jejich občanů.

5. Člen zastupitelstva má stále na vědomí, že svým slibem převzal významnou roli, jejímž prostřednictvím má pravomoc zásadně ovlivňovat rozvoj a prosperitu města Šternberka a život jeho občanů.

6. Člen zastupitelstva dbá na řádný chod celé samosprávy a realisticky hodnotí možnosti výkonných orgánů samosprávy.

7. Člen zastupitelstva se účastní každého zasedání zastupitelstva a svou důvodnou neúčast řádně omluví.

8. Při hlasování se řídí objektivně  zjištěnými skutečnostmi, bez předsudků a zaujatosti, v souladu s právními předpisy.

9. Na zasedání přichází člen zastupitelstva připraven. Žádá od ostatních členů zastupitelstva dostatečné informace důležité pro jeho rozhodnutí ve věci, sám poskytuje ostatním členům zastupitelstva informace pro ně rozhodné pro utvoření vlastního názoru.

II. Střet zájmů, bezúhonnost

10. Při výkonu veřejné funkce se mohou soukromé zájmy člena zastupitelstva dostat do konfliktu s jeho postavením a rozhodovací pravomocí v zastupitelstvu. Své osobní zájmy však čestně podřizuje svému veřejnému poslání. Osobním zájmem je míněna jakákoliv výhoda a škoda vyplývající pro člena zastupitelstva, pro členy jeho rodiny, nebo příbuzné a nebo jiné fyzické a právnické osoby, s nimiž  má nebo měl pracovní, obchodní, nebo politické styky.

11. Člen zastupitelstva pravdivě a úplně informuje ostatní členy zastupitelstva před  projednáváním o svém vztahu k projednávané věci, ve které se jeho osobní zájmy kryjí se zájmy veřejnými vyplývajícími z výkonu jeho funkce a oznámí svůj poměr k projednávané věci písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování.

12. Své dočasné postavení člen zastupitelstva nevyužívá při výkonu svých soukromých zájmů k obohacení sebe, svých blízkých, nebo třetích osob.

13. Nezneužívá ve prospěch vlastní, osob blízkých, nebo v soukromý prospěch třetích osob informace získané při výkonu veřejné funkce.

14. Člen zastupitelstva se zdrží jakéhokoliv chování, které by vyvolalo pochybnosti o jeho důvěryhodnosti a bezúhonnosti a navodilo podezření ze zaujatosti, nebo ze střetu zájmů.

15. Člen zastupitelstva nesmí poškodit svým jednáním a vystupováním jméno a zájmy Města Šternberka a jeho občanů. Jedná vždy s ohledem na jejich prospěch současný i budoucí, který je jeho prioritou.

16. Vzhledem ke své veřejné funkci si člen zastupitelstva uvědomuje, že každé jeho jednání je podrobováno kritice veřejnosti a jen na něm záleží, aby si zasloužil a udržel její důvěru.

17. Uvolněný člen zastupitelstva nesmí být po dobu výkonu mandátu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby s přímým i nepřímým vlivem Města Šternberka na tuto právnickou osobu.To neplatí, pokud byl do takového orgánu člen zastupitelstva jmenován městem.

III. Dary a výhody

18. Člen zastupitelstva nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování, narušit nestranný přístup, nebo která by bylo možno považovat za odměnu za práci, která je povinností.

19. Člen zastupitelstva nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem své funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

20. Člen zastupitelstva nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele, pokud to zákon neumožňuje.

21. Při výkonu své funkce neučiní anebo nenavrhne Městu Šternberk nebo jeho orgánům učinit úkony, které by ho zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě po skončení výkonu mandátu.

IV. Vztah k úředníkům a občanům

22. Člen zastupitelstva respektuje práci úředníků a jejich vázanost právními předpisy a nezasahuje bez důvodu do jejich práce.

23. Člen zastupitelstva má na mysli při každém jednání rovnost všech účastníků, lidskou důstojnost, čest a právo každého vyjadřovat svůj názor.

24. Člen zastupitelstva je připraven podávat občanům informace na otázky týkající se výkonu jeho funkce a plnění úkolů s tím spojených a to vždy pravdivě, srozumitelně a nezamlčet podstatné náležitosti, s výjimkou těch, které podléhají utajení podle zákona.

V.  Závěrečná ustanovení

25. Člen zastupitelstva se ztotožňuje se všemi ustanoveními tohoto etického kodexu a při výkonu svého mandátu se bude řídit jeho ustanoveními.

26. Porušení ustanovení etického kodexu projedná zastupitelstvo na podnět zastupitele.

27. Etický kodex byl přijat na 5. zasedání Zastupitelstva města Šternberka, konaném dne 13. června 2007.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375