Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Dopravně správní agendy

 • vede registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • provádí výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla,
 • rozhoduje o zániku a vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu,
 • vydává paměťové karty řidiče, vozidla,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • vydává zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě
 • dopravní úřad pro taxislužbu, zápis údajů o řidičích a vozidlech taxislužby v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

Dopravní přestupky, správní delikty

 • projednává správní delikty a přestupky podle § 42a – § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu podle § 118c zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává správní delikty a přestupky dle § 34 – § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad

 • výkon státní správy (silniční správní úřad) ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, včetně státního odborného dozoru,
 • výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • zařazování komunikací (rozhodování o zařazení a vyřazení místních komunikací),
 • stanoviska ke stavbám z hlediska zájmů dopravy na komunikací,
 • spolupráce s OSRI při zpracování dopravních koncepcí,
 • správní řízení pro porušení silničního zákona – správní delikty, přestupky
 • zvláštní užívání komunikací na území města (reklamy, skládky, lešení, zařízení stavenišť, výkopy, předzahrádky, vyhrazené parkování),
 • rozhodování o připojování pozemních komunikací,
 • rozhodování o uzavírce a objížďce silnic II. a III. třídy a u místních a účelových komunikací na území města,
 • rozhodování o povolení stavby v silničním ochranném pásmu
 • opatření k odvrácení ohrožení silnic II. a III. třídy a místních komunikací na území města,
 • stanovování místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu,
 • řešení problematiky přenosných reklam,
 • plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375