Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Dopravně správní agendy

 • vede registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou,
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
 • provádí výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla,
 • rozhoduje o zániku a vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předává je ministerstvu,
 • vydává paměťové karty řidiče, vozidla,
 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
 • vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí,
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky,
 • vydává zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě
 • dopravní úřad pro taxislužbu, zápis údajů o řidičích a vozidlech taxislužby v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

Dopravní přestupky, správní delikty

 • projednává správní delikty a přestupky podle § 42a – § 43 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu podle § 118c zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • projednává správní delikty a přestupky dle § 34 – § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Silniční správní úřad

 • výkon státní správy (silniční správní úřad) ve věcech silnic II. a III. třídy a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města, včetně státního odborného dozoru,
 • zařazování komunikací (rozhodování o zařazení a vyřazení místních komunikací),
 • stanoviska ke stavbám z hlediska zájmů dopravy na komunikací,
 • spolupráce s OSRI při zpracování dopravních koncepcí,
 • správní řízení pro porušení silničního zákona – správní delikty, přestupky
 • zvláštní užívání komunikací na území města (reklamy, skládky, lešení, zařízení stavenišť, výkopy, předzahrádky, vyhrazené parkování),
 • rozhodování o připojování pozemních komunikací,
 • rozhodování o uzavírce a objížďce silnic II. a III. třídy a u místních a účelových komunikací na území města,
 • rozhodování o povolení stavby v silničním ochranném pásmu
 • opatření k odvrácení ohrožení silnic II. a III. třídy a místních komunikací na území města,
 • stanovování místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy dopravního značení ve správním obvodu,
 • řešení problematiky přenosných reklam,
 • plní úkoly na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375