Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň


Postavení auditora je upraveno příslušnými ustanoveními zákona o finanční kontrole.

Samospráva

 • sestavuje střednědobý a roční plán auditu a předkládá jej ke schválení starostovi města
 • provádí finanční audity, audity systémů, audity výkonu
 • vyhotovuje zprávy o svých zjištěních, formuluje doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, zmírnění rizik a k nápravě zjištěných nedostatků
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
 • provádí systematickou kontrolu čerpání dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a jiných dotačních zdrojů, v souladu s podmínkami pro její poskytnutí
 • zajišťuje spisovou a skartační službu odboru dle spisového řádu městského úřadu
 • plní úkoly vyplývající z příslušných ustanovení zákona o finanční kontrole
 • poskytuje starostovi objektivní informace a odborné konzultace v rámci plnění svých úkolů
 • kontroluje zda jsou naplňovány strategické cíle a záměry rozvoje města
 • upozorňuje na rizika v rámci města a městského úřadu a předkládá návrhy na způsob jejich řízení a kontrolu
 • kontroluje, zda vnitřní systémy města a městského úřadu fungují správně, účelně a efektivně
 • kontroluje, zda je zaveden účinný a funkční vnitřní kontrolní systém, který účinně a včasně reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
 • kontroluje vynakládání zdrojů ve všech činnostech, jeho efektivitu a hospodárnost
 • kontroluje vedení účetnictví, jeho úplnost, průkaznost a správnost
 • provádí veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory
 • kontroluje dodržování zákonů, dalších obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů města
 • kontroluje funkčnost a bezpečnost automatizovaných informačních systémů
 • zajišťuje konzultační činnost
 • všechny uvedené činnosti provádí i pro příspěvkové organizace a organizační složky města
 • zabezpečuje výkon manažera kvality kvality v rámci norem ISO
 • zabezpečuje výkon referenta kvality a implementuje metody kvality (CAF, Benchmarking, ISO)

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375