Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Samospráva

 • přijímá, eviduje a kontroluje vyřizování petic a stížností na úseku výkonu samosprávy města
 • připravuje zasedání rady města a zastupitelstva města, rozesílá materiály členům rady města a zastupitelstva města
 • pořizuje, eviduje a archivuje zápisy, usnesení a ostatní spisy ze zasedání rady a zastupitelstva
 • zajišťuje sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
 • zajišťuje provoz vozidel městského úřadu a městské policie, zajišťuje personálně dopravu uvolněných zastupitelů města, tajemníka MěÚ a dalších osob dle žádosti,
 • organizačně zajišťuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací
 • zajišťuje ocenění významných osobností, organizuje vyhlášení a předání ocenění města
 • podílí se na pořádání společenských a kulturních akcí města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
 • spolupracuje s Automotoklubem Ecce Homo Šternberk při pořádání závodů do vrchu Ecce Homo a dalších sportovních podniků dle kalendáře akcí na příslušný rok
 • spolupracuje s médii, zajišťuje tiskové informace, plní funkci tiskového mluvčího města
 • zodpovídá za propagaci, prezentaci a reklamu města
 • odpovídá za realizaci smluv s partnerskými městy, spolupracuje s nimi, zajišťuje a organizuje společenské akce s těmito městy a podílí se na mezinárodních partnerských kontaktech
 • zpracovává koncepci cestovního ruchu ve městě
 • koordinuje rozvoj cestovního ruchu ve městě a spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu
 • koordinuje značení turistických a cykloturistických tras ve městě a okolí
 • vede personální a platovou agendu Města Šternberka, organizačních složek, členů zastupitelstva
 • zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a vede jeho evidenci
 • plní úkoly podpůrného (zapisujícího) orgánu podle zákona o střetu zájmů a provádí zápisy veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve věci zřizování nebo zrušování předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturních zařízení jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou a plní vůči nim vymezené úkoly zřizovatele
 • zajišťuje zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku
 • zpracovává žádosti o zařazení do rejstříku škol a žádosti o změny v zařazení
 • zajišťuje zabezpečování stravování dětí
 • plní vymezené úkoly zřizovatele školských zařízení, které jinak zřizuje jiný zřizovatel, prokážou-li se příslušné podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti (Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže)
 • projednává s řediteli příspěvkových organizací zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky na zkvalitnění poskytovaných služeb a činností (i s řediteli těch zařízení, které nezřídilo a které jsou v jeho územním obvodu)
 • zabezpečuje přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
 • vede agendu jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací, stanovení platu těchto ředitelů, při jmenování zřizovatel vychází z výsledků konkurzního řízení
 • vede agendu dotací neziskovým organizacím v oblasti zájmových činností školství, kultury, sportu a tělovýchovy, prevence kriminality a volného času
 • spolupracuje s organizacemi, svazy, sdruženími, spolky, kluby apod. ve městě
 • podílí se na ocenění významných osobností a na organizaci vyhlášení a předání ocenění města
 • připravuje setkávání pedagogických pracovníků, zajišťuje odborné semináře a informativní činnosti
 • pořádá společenské a kulturní akce města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
 • podílí se na organizaci závodů automobilů do vrchu Ecce Homo
 • vede agendu oznámení a výjimek z obecně závazných vyhlášek na základě žádostí pořadatelů akcí pro veřejnost

Státní správa

 • stížnosti a petice na úseku přenesené působnosti
 • rozhoduje o přestupcích na úseku kultury proti autorskému zákonu
 • dohlíží na dodržování povinností dle zákona o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl pořadatelů
 • zpracovává pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti návrhy rozpisu rozpočtu přímých výdajů výchovy a vzdělávání a předává je krajskému úřadu podle školského zákona
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a zařízení a předává je krajskému úřadu a ministerstvu
 • rozhoduje v přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže
 • vede agendu pro zajištění integrace dětí – se zdravotním postižením, kombinovaná postižení, děti ze soc. slabého prostředí

Jiné organizace

Plní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací:

 • Mateřská škola Komenského 44, Šternberk
 • Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk
 • Mateřská škola Světlov 21, Šternberk
 • Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk
 • Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk
 • Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk
 • Základní umělecká škola, Olomoucká 3, Šternberk
 • Dům dětí a mládeže, Opavská 14, Šternberk
 • Školní jídelna Svatoplukova 7, Šternberk,
 • Městská kulturní zařízení, Masarykova 20, Šternberk

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
8
27
9
28
15
29
13
30
12
1
20
2
11
3
10
4
10
5
10
6
12
7
10
8
12
9
10
10
9
11
9
12
10
13
14
14
10
15
9
16
8
17
9
18
10
19
7
20
9
21
7
22
7
23
7
24
6
25
10
26
9
27
9
28
7
29
10
30
7
31
6
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
4

Sociální sitě

Facebook
Instagram
YouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375