Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Samospráva

 • přijímá, eviduje a kontroluje vyřizování petic a stížností na úseku výkonu samosprávy města
 • připravuje zasedání rady města a zastupitelstva města, rozesílá materiály členům rady města a zastupitelstva města
 • pořizuje, eviduje a archivuje zápisy, usnesení a ostatní spisy ze zasedání rady a zastupitelstva
 • zajišťuje sekretariát starosty, místostarosty a tajemníka
 • zajišťuje provoz vozidel městského úřadu a městské policie, zajišťuje personálně dopravu uvolněných zastupitelů města, tajemníka MěÚ a dalších osob dle žádosti,
 • organizačně zajišťuje činnost pracovníků veřejně prospěšných prací
 • zajišťuje ocenění významných osobností, organizuje vyhlášení a předání ocenění města
 • podílí se na pořádání společenských a kulturních akcí města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
 • spolupracuje s Automotoklubem Ecce Homo Šternberk při pořádání závodů do vrchu Ecce Homo a dalších sportovních podniků dle kalendáře akcí na příslušný rok
 • spolupracuje s médii, zajišťuje tiskové informace, plní funkci tiskového mluvčího města
 • zodpovídá za propagaci, prezentaci a reklamu města
 • odpovídá za realizaci smluv s partnerskými městy, spolupracuje s nimi, zajišťuje a organizuje společenské akce s těmito městy a podílí se na mezinárodních partnerských kontaktech
 • zpracovává koncepci cestovního ruchu ve městě
 • koordinuje rozvoj cestovního ruchu ve městě a spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu
 • koordinuje značení turistických a cykloturistických tras ve městě a okolí
 • vede personální a platovou agendu Města Šternberka, organizačních složek, členů zastupitelstva
 • zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců a vede jeho evidenci
 • plní úkoly podpůrného (zapisujícího) orgánu podle zákona o střetu zájmů a provádí zápisy veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců města
 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva ve věci zřizování nebo zrušování předškolních zařízení, škol a školských zařízení a kulturních zařízení jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou a plní vůči nim vymezené úkoly zřizovatele
 • zajišťuje zápis příspěvkových organizací do obchodního rejstříku
 • zpracovává žádosti o zařazení do rejstříku škol a žádosti o změny v zařazení
 • zajišťuje zabezpečování stravování dětí
 • plní vymezené úkoly zřizovatele školských zařízení, které jinak zřizuje jiný zřizovatel, prokážou-li se příslušné podmínky pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti (Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže)
 • projednává s řediteli příspěvkových organizací zejména koncepci rozvoje, rozpočet a materiální podmínky pro činnost, personální a sociální podmínky pracovníků, požadavky na zkvalitnění poskytovaných služeb a činností (i s řediteli těch zařízení, které nezřídilo a které jsou v jeho územním obvodu)
 • zabezpečuje přijímání opatření na základě výsledků České školní inspekce
 • vede agendu jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací, stanovení platu těchto ředitelů, při jmenování zřizovatel vychází z výsledků konkurzního řízení
 • vede agendu dotací neziskovým organizacím v oblasti zájmových činností školství, kultury, sportu a tělovýchovy, prevence kriminality a volného času
 • spolupracuje s organizacemi, svazy, sdruženími, spolky, kluby apod. ve městě
 • podílí se na ocenění významných osobností a na organizaci vyhlášení a předání ocenění města
 • připravuje setkávání pedagogických pracovníků, zajišťuje odborné semináře a informativní činnosti
 • pořádá společenské a kulturní akce města, spolupodílí se na organizaci i dalších akcí pro veřejnost pořádaných městem nebo jinými subjekty
 • podílí se na organizaci závodů automobilů do vrchu Ecce Homo
 • vede agendu oznámení a výjimek z obecně závazných vyhlášek na základě žádostí pořadatelů akcí pro veřejnost

Státní správa

 • stížnosti a petice na úseku přenesené působnosti
 • rozhoduje o přestupcích na úseku kultury proti autorskému zákonu
 • dohlíží na dodržování povinností dle zákona o podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl pořadatelů
 • zpracovává pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti návrhy rozpisu rozpočtu přímých výdajů výchovy a vzdělávání a předává je krajskému úřadu podle školského zákona
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a zařízení a předává je krajskému úřadu a ministerstvu
 • rozhoduje v přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže
 • vede agendu pro zajištění integrace dětí – se zdravotním postižením, kombinovaná postižení, děti ze soc. slabého prostředí

Jiné organizace

Plní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací:

 • Mateřská škola Komenského 44, Šternberk
 • Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk
 • Mateřská škola Světlov 21, Šternberk
 • Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk
 • Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk
 • Základní škola nám. Svobody 3, Šternberk
 • Základní umělecká škola, Olomoucká 3, Šternberk
 • Dům dětí a mládeže, Opavská 14, Šternberk
 • Školní jídelna Svatoplukova 7, Šternberk,
 • Městská kulturní zařízení, Masarykova 20, Šternberk

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375