Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň


Struktura odboru

Odbor sestává z těchto oddělení a referátů:

 • oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • oddělení opatrovnictví a sociální práce
 • referát – střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb
 • referát – romský poradce

Odbor sociálních věcí zajišťuje především výkon státní správy: sociálně-právní ochranu dětí, veřejné opatrovnictví, sociální práci, sociální pohřby. Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany.

Samostatná působnost směřuje zejména do oblasti spolupráce se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci. Současně se podílí na koncepci sociální politiky na území města prostřednictvím plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku. Odbor sociálních věcí vede pořadník žadatelů o pronájem bytů v domech zvláštního určení.

Odbor sociálních věcí je rovněž řídícím odborem pro organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, (http://www.socialnisluzby.cz), jejímž zřizovatelem je město Šternberk.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • oddělení sociálně právní ochrany dětí se řídí platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, Zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ; Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • v pracovněprávních vztazích je zaměstnanec přímo podřízen vedoucímu odboru sociálních věc
 • plní další úkoly dle pokynů nadřízených v souladu se zařazením uvedeným v pracovní smlouvě

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. Poskytuje se všem dětem mladším 18ti let bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, etnického nebo sociálního původu, bezplatně.

Mezi činnosti sociálně právní ochrany dětí patří

 • ochrana dětí před tělesným nebo duševním násilím, ochrana zdravého vývoje dětí z hlediska fyzického, psychického a mravního;
 • preventivní působení na rodinné vztahy, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, sanace rodiny;
 • samostatné jednání s dětmi bez přítomnosti rodičů nebo osob odpovědných za výchovu dítěte – dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany dětí o pomoc
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • řešení problematiky dětí vyžadující zvýšenou pozornost, ochrana před sociálně patologickými jevy;
 • výkon sociální kurately, spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení nepříznivého působení na děti
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině
 • zprostředkovávání a organizování náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounské péče a poručenské péče – s těmito rodinami spolupracuje, sleduje vývoj dětí umístěných v náhradní rodinné péči, a to v intervalech daných zákonem
 • spolupráce s dalšími subjekty vykovávající sociálně-právní ochranu dětí, jako jsou např. Fond ohrožených dětí, Středisko sociální prevence, Středisko rané péče apod.
 • poskytování informací a pomoc při řešení různých sociálních situacích, především rodinám s nezletilými dětmi;
 • pořádání případových konferencí pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin;
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let dle zvláštního právního předpisu,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní a ochranou výchovou, děti, které jsou ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a rovněž navštěvuje rodiče těchto dětí,
 • pomáhá dětem po propuštění z ochranné a ústavní výchovy, po propuštění z výkonu trestu s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenskou činnost

 • v oblasti sociálně-právního poradenství;
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s výchovou dítěte;
 • zprostředkováváme poradenství v oblasti psychologie, pedagogiky;
 • při podávání žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče;
 • v oblasti nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti

Občané nás mohou kdykoliv upozornit na:

 • zanedbávání péče o děti ze strany rodičů nebo osob, které děti vychovávají;
 • tom, že dítě zůstalo opuštěné;
 • tom, že se dítě stalo obětí trestného činu nebo je podezření, že se mohlo stát obětí trestného činu;
 • o nevhodném, nepřiměřeném trestání dětí ze strany rodičů nebo osob, které dítě vychovávají

Poskytujeme poradenskou činnost a pomoc při řešení výchovných problémů s nezletilými dětmi do 18 let věku:

 • neomluvená absence ve škole
 • přestupky, provinění a činnost jinak trestná
 • výchovné problémy doma a v místě bydliště

Poskytujeme pomoc při sepisování návrhů k soudu ve věci výchovných opatření u nezletilých dětí s vážnými výchovnými problémy.
Na odboru sociálních věcí pracuje Komise sociálně-právní ochrany dětí, která koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Komise posuzuje jednotlivé případy dětí vedené odborem a vydává k nim stanoviska. Členové této komise jsou zaměstnanci odboru, dále externí odborníci z řad pedagogů, zdravotníků a policie.

Veřejné opatrovnictví

 • správa finančních prostředků a nemovitého majetku klienta
 • zajištění finančních prostředků k uplatnění zákonných nároků klienta (důchodové dávky, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na péči apod.),
 • zastupování klienta v dědickém řízení
 • zastupování klienta při úředních jednání (soudní jednání, výslechy na policii, smlouvy s elektrárnou, plynárnou, vodárnou, nájemní smlouvy, zakládání bankovních produktů apod.)
 • zajišťování uspokojivého zdravotního stavu klienta (spolupráce s lékaři, zajišťování odborných vyšetření, hospitalizace ve zdravotnických zařízeních, asistence při převozu do psychiatrické léčebny apod.)
 • monitorování fungování osoby s různým stupněm omezení ve svéprávnosti v jejím sociálním prostředí
 • spolupráce s neziskovými organizacemi, státními organizacemi, orgány veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy a odborníky (lékaři, psychology, speciálními pedagogy apod.) na řešení životní situace klientů
 • sjednání a uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb, pracovní smlouvy apod.
 • evidence a koordinace hospodaření s finančními prostředky opatrovanců, se kterými disponuje zařízení sociálních služeb nebo zdravotnické zařízení, kde jsou opatrovanci umístěni
 • zpracovávání a předkládání zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky opatrovance okresnímu soudu
 • pomoc osobám s různým stupněm omezení ve svéprávnosti v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích
 • účast na jednání u soudů, notářství, policie ČR, ÚSP v zájmu opatrovaných osob

Sociální práce

 • poskytování základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení včetně poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení
 • vyhledávání klientů cílových skupin (zdravotně postižení, osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s omezením ve svéprávnosti, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby, kterým hrozí ztráta přístřeší, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy) v jejich přirozeném prostředí
 • posouzení životní situace klienta formou zpracování standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 • provádění individuální plánování cílů klienta
 • realizace přímé sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
 • spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta

Sociální práce na úseku kurátora pro dospělé

 • výkon náročných specializovaných agend – sociálně-právní poradenství občanům společensky nepřizpůsobeným, tj. pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, pomoc občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení a kteří ji potřebují k překonání nepříznivých sociálních dopadů (sociální vyloučení), pomoc občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, kteří sociální péči potřebují v řešení sociálních situací, pomoc občanům žijícím nedůstojným způsobem života, dále pomoc občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti
 • zajištění sociální diagnózy, terapie, realizace nebo prosazení sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, zprostředkování pomoci poradenských, zdravotnických a jiných odborných pracovišť, úřadů práce, probační a mediační služby, charitativních a jiných organizací
 • spolupráce se zařízeními pro výkon vazby i výkonu trestu odnětí svobody, soudy, orgány činnými v trestním řízení, orgány samosprávy, se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy osob starších 18-ti let, spolupráce se zařízeními pro realizaci soudem uložených omezení a povinností
 • pomoc osobám propuštěným ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo vazby, příp. z ústavní nebo ochranné výchovy osoby starší 18-ti let, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti, v odůvodněných případech pomáhá s ubytováním mladým lidem propuštěným do dovršení 18-ti let z ústavní nebo ochranné výchovy
 • koordinace práce s klienty ve správním obvodu obecního úřadu s rozšířenou působností
 • podávání zpráv na základě požadavku orgánů činných v trestním řízení, např. k podmíněnému propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody
 • na základě vyžádání poskytuje aktuální zprávy pro potřeby správního, občanskoprávního řízení, státního zastupitelství, probační a mediační služby, vězeňské služby

Legislativa

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, všechny zákony ve znění pozdějších předpisů

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375