Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na

 • oddělení účetnictví, rozpočtu a financování
 • oddělení příjmů, poplatků a vymáhání

Samospráva

 • sestavuje návrh rozpočtu města a plán hospodářské činnosti města podle jednotlivých oblastí a výdajových položek a výhled rozpočtu na další léta v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zpracovává podklady pro jednání s bankami k přijetí úvěru a doporučení k úvěrové zatíženosti města a bonitě města
 • zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu
 • provádí rozpočtová opatření a vede jejich evidenci v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
 • na základě požadavku jednotlivých odborů zpracovává sestavy o plnění příjmů a čerpání rozpočtu výdajů podle různých hledisek členění výdajů a časových úseků
 • zabezpečuje zhodnocení dočasně volných finančních prostředků na účtech města
 • zpracovává stanoviska a vyjadřuje se k materiálům ostatních odborů z hlediska rozpočtu, způsobu financování apod.
 • zpracovává vnitřní směrnice v souladu s platnými účetními předpisy pro územně samosprávné celky a zákonem o účetnictví, které se vztahují:
 • na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských operací
 • k systému zpracování účetních dat
 • k evidenci majetku
 • k postupu prací při roční účetní uzávěrce
 • k inventarizaci majetku a závazků
 • k postupu při úschově účetních záznamů
 • k evidenci pohledávek a jejich vymáhání
 • k řídící kontrole
 • vede účetnictví Města Šternberka v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s Českými účetními standardy, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zodpovídá za včasné zpracování čtvrtletní uzávěrky a odeslání dat včetně pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu
 • měsíčně zajišťuje odeslání finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu do centrálního systému účetních informací státu dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších výpisů
 • zajišťuje inventarizaci majetku a závazků města dle zákona o účetnictví
 • odpovídá za sestavení závěrečného účtu města s obsahem a podmínkami, vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje zpracování rozborů hospodaření za pololetí a za kalendářní rok
 • vede evidenci dlouhodobého majetku a nedokončených investic města
 • vede analytickou evidenci pohledávek Města Šternberka
 • na základě příkazů jednotlivých odborů vystavuje faktury za práce a služby a zasílá je odběratelům
 • spravuje bankovní účty a zabezpečuje veškeré finanční operace Města Šternberka, tj. převody finančních prostředků mezi jednotlivými účty města, převody plateb na účty dodavatelů, úhrady příspěvků, dotací, splátky úvěrů apod.
 • zřizuje samostatné bankovní účty na projekty s dotací EU, státního rozpočtu nebo státního fondu dle stanovených podmínek
 • sleduje a kontroluje čerpání poskytnutých dotací a poskytuje orgánům města průběžné a včasné informace o stavu čerpání poskytnutých dotací
 • zpracovává ekonomické podklady k žádostem o dotaci, a proplácí příslušné faktury v souladu s podmínkami dotace
 • odpovídá za zajištění finančního krytí schválené akce podílem z vlastních zdrojů, případně úvěru, půjčky
 • odpovídá za splnění termínů finančního vypořádání se státním rozpočtem
 • v rámci závěrečného vyhodnocení akce zpracovává požadované ekonomické podklady a předává je příjemci dotace, který odpovídá za celkové závěrečné vyhodnocení
 • ve spolupráci s interním auditorem se účastní kontroly čerpání poskytnuté dotace a plnění stanovených podmínek
 • vyjadřuje se ke všem smlouvám, které uzavírá Město Šternberk a zakládá originály těchto smluv
 • zajišťuje prostřednictvím pojišťovacího makléře uzavření souhrnné pojistné smlouvy města na pojištění nemovitého a movitého majetku města, odpovědnosti a komplexní pojištění vůči všem rizikům

Státní správa

 • zajišťuje správu místních poplatků v souladu s obecně závaznými vyhláškami města Šternberka o místních poplatcích a s daňovým řádem, tj. vyhledává daňové subjekty, vyměřuje, vybírá a vymáhá místní poplatky
 • vymáhá pohledávky dle daňového řádu, především místní poplatky a dále pokuty uložené příslušnými odbory včetně pokut za přestupky a pokut na místě nezaplacených, uložených městskou policií
 • vydává povolení k umístění herního prostoru (herny nebo kasina) k provozování binga, technické hry a živé hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
 • dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provádí správu odvodů a penále s příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi při zjištění porušení rozpočtové kázně, a to v přenesené působnosti dle daňového řádu

 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375