Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na

 • oddělení účetnictví, rozpočtu a financování
 • oddělení příjmů, poplatků a vymáhání

Samospráva

 • sestavuje návrh rozpočtu města a plán hospodářské činnosti města podle jednotlivých oblastí a výdajových položek a výhled rozpočtu na další léta v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zpracovává podklady pro jednání s bankami k přijetí úvěru a doporučení k úvěrové zatíženosti města a bonitě města
 • zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření s ohledem na vývoj příjmové a výdajové části rozpočtu
 • provádí rozpočtová opatření a vede jejich evidenci v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
 • na základě požadavku jednotlivých odborů zpracovává sestavy o plnění příjmů a čerpání rozpočtu výdajů podle různých hledisek členění výdajů a časových úseků
 • zabezpečuje zhodnocení dočasně volných finančních prostředků na účtech města
 • zpracovává stanoviska a vyjadřuje se k materiálům ostatních odborů z hlediska rozpočtu, způsobu financování apod.
 • navrhuje vnitroorganizační směrnice v souladu se zákonem o účetnictví, které se vztahují:
 • na oběh vnějších a vnitřních účetních dokladů ověřujících provedení hospodářských operací
 • k systému zpracování účetních dat
 • k evidenci majetku
 • k postupu prací při roční účetní uzávěrce
 • k inventarizaci majetku a závazků
 • k postupu při úschově účetních záznamů
 • k evidenci pohledávek a jejich vymáhání
 • k řídící kontrole
 • vede účetnictví Města Šternberka v souladu se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s Českými účetními standardy, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zodpovídá za včasné zpracování čtvrtletní uzávěrky a odeslání dat včetně pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu
 • měsíčně zajišťuje odeslání finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu do centrálního systému účetních informací státu dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších výpisů
 • zajišťuje inventarizaci majetku a závazků města dle zákona o účetnictví
 • odpovídá za sestavení závěrečného účtu města s podmínkami, vyplývajícími ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje zpracování rozborů hospodaření za pololetí a za kalendářní rok
 • vede evidenci dlouhodobého majetku a nedokončených investic města
 • vede analytickou evidenci pohledávek Města Šternberka, které spravuje (zejména místních a správních poplatků, pokut, nezaplacených faktur, pronájmů a prodejů, některých pohledávek odboru sociálních věcí) a zasílá upomínky a výzvy
 • na základě příkazů jednotlivých odborů vystavuje faktury za práce a služby a zasílá je odběratelům
 • spravuje bankovní účty a zabezpečuje veškeré finanční operace Města Šternberka, tj. převody finančních prostředků mezi jednotlivými účty města, převody plateb na účty dodavatelů, příspěvků, dotací, splátky úvěrů apod.
 • zřizuje samostatné bankovní účty na projekty s dotací EU, státního rozpočtu nebo státního fondu dle stanovených podmínek
 • sleduje a kontroluje čerpání poskytnutých dotací a poskytuje orgánům města průběžné a včasné informace o stavu čerpání poskytnutých dotací
 • zpracovává ekonomické podklady k žádostem o dotaci, otevírá čerpací účty na základě limitního oznámení a profinancovává příslušné faktury v souladu s podmínkami dotace
 • odpovídá za zajištění finančního krytí schválené akce podílem z vlastních zdrojů, případně úvěru, půjčky
 • odpovídá za splnění termínů finančního vypořádání se státním rozpočtem
 • v rámci závěrečného vyhodnocení akce zpracovává požadované ekonomické podklady a předává je příjemci dotace, který odpovídá za celkové závěrečné vyhodnocení
 • ve spolupráci s interním auditorem se účastní kontroly čerpání poskytnuté dotace a plnění stanovených podmínek
 • vyjadřuje se ke všem smlouvám, které uzavírá Město Šternberk a zakládá originály těchto smluv
 • zajišťuje prostřednictvím pojišťovacího makléře uzavření souhrnné pojistné smlouvy města na pojištění nemovitého a movitého majetku města, odpovědnosti a komplexní pojištění vůči všem rizikům

Státní správa

 • zajišťuje správu místních poplatků v souladu s vyhláškou Města Šternberka o místních poplatcích a s daňovým řádem, tj. vyhledává daňové subjekty, vyměřuje, vybírá a vymáhá místní poplatky
 • vymáhá pohledávky dle daňového řádu, především místní poplatky a dále pokuty uložené příslušnými odbory včetně pokut za přestupky a pokut na místě nezaplacených, uložených městskou policií
 • v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce vydává, mění a ruší povolení k umístění herního prostoru (herny nebo kasina), povoluje provozování příslušné hazardní hry (binga, technické hry a živé hry), provozní dobu herního prostoru a počet koncových zařízení, jejichž prostřednictvím bude hazardní hra provozována, včetně uvedení jejich typu, výrobního čísla a přesného počtu herních pozic
 • dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, provádí správu odvodů a penále s příjemci dotací a příspěvkovými organizacemi při zjištění porušení rozpočtové kázně a to v přenesené působnosti dle daňového řádu

Jiné organizace

Odbor přímo neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek, ale spolupracuje s nimi v oblasti účetnictví.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375