Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Vykonává činnosti OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a z jeho provádějících předpisů a to zejména:

 • poskytuje územně plánovací informace,
 • vede územní řízení a zjednodušené územní řízení a vydává územní rozhodnutí (o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu),
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • vydává územní souhlasy,
 • vydává písemné souhlasy k provedení ohlášených jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav,
 • zajišťuje vypořádání námitek ve zkráceném stavebním řízení a rozhoduje o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené stavební řízení,
 • eviduje certifikáty vydané autorizovanými inspektory,
 • povoluje změny staveb před dokončením,
 • vydává rozhodnutí o zákazu k užívání stavby,
 • vydává kolaudační souhlasy a souhlasy s užíváním stavby,
 • vede řízení o povolení k předčasnému užívání stavby a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • stanovuje, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu,
 • vydává písemný souhlas se změnou v užívání stavby, rozhoduje o zákazu změny v užívání stavby popř. vede řízení o změně v užívání stavby a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vede řízení o povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vede řízení o nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • stanovuje rozhodnutím podmínky k odstranění staveb, které byly nařízeny odstranit soudem,
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb (stavební dozor),
 • nařizuje neodkladné odstraňování staveb, nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, provedení udržovacích prací, vyklizení staveb a ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • poskytuje stavební příspěvek vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav,
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
 • vede řízení o povolení výjimek z obecných požadavků na výstavbu a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování stavebního řádu,
 • vydává rozhodnutí o umožnění vstupu oprávněné úřední osoby na pozemek nebo do stavby,
 • vede řízení o uložení pořádkové pokuty a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • rozhoduje o povinnosti hradit náklady nebo jejich část u opatření ukládaných ve veřejném zájmu,
 • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny u nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologických nálezů popř. mění nebo ruší v této souvislosti ve veřejném zájmu stavební povolení,
 • vydává opatření, stanoviska popř. rozhodnutí v rámci mimořádných postupů,
 • vede přestupková řízení a ukládá pokuty fyzickým osobám,
 • vede řízení o správních deliktech a ukládá pokuty právnickým osobám a osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů,
 • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady,
 • u staveb pravomocně povolených přede dnem 1. ledna 2007 vede kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plní úkoly ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů a to zejména:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města,
 • pořizuje a aktualizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie),
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • poskytuje územně plánovací informace,
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování.

Vykonává činnosti VYVLASTŇOVACÍHO ÚŘADU vyplývající ze zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODUJE O PŘIDĚLENÍ ČÍSEL POPISNÝCH/EVIDENČNÍCH/ ORIENTAČNÍCH na území města Šternberka a jeho místních částí.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
6
10
4
11
4
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
7
19
3
20
5
21
6
22
3
23
3
24
4
25
4
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375