Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Vykonává činnosti obecného stavebního úřadu vyplývající ze zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a z jeho provádějících předpisů a to zejména:

- vede řízení o povolení záměru, vydává povolení stavby nebo zařízení a vede zrychlené řízení

- vede řízení o změně záměru před dokončením

- vede kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí

- stanovuje, že kolaudační rozhodnutí lze vydat jen po provedení zkušebního provozu

- vede řízení o povolení předčasného užívání a zkušebního provozu

- vede řízení o povolení změny v užívání stavby

- povoluje změny v užívání stavby, rozhoduje o zákazu změny v užívání stavby

- vede řízení o povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení

- vede řízení o nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení

- vede řízení o dodatečném povolení staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci řízení o nařízení odstranění stavby

- stanovuje rozhodnutím podmínky k odstranění staveb, které byly nařízeny odstranit soudem

- nařizuje neodkladné odstraňování staveb, nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, provedení udržovacích prací, vyklizení staveb a ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě

- rozhoduje o povolení výjimky z požadavků na výstavbu v rámci řízení o povolení záměru

- rozhoduje o přidělení čísel popisných, orientačních a evidenčních

- poskytuje předběžné informace

- povoluje změny využití území

- povoluje dělení nebo scelení pozemků

- stanovuje ochranná pásma (formou opatření obecné povahy, nebo rozhodnutím)

- povoluje změny záměru před dokončením

- rozhoduje o nařízení pořízení pasportu stavby

- uplatňuje výhrady proti oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

- eviduje certifikáty vydané autorizovanými inspektory

- vydává rozhodnutí o zákazu k užívání stavby

- vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení

- provádí kontrolní prohlídky staveb (stavební dozor)

- poskytuje stavební příspěvek vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav nebo nezbytných opatření

- eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora

- vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu

- vydává rozhodnutí o umožnění vstupu oprávněné úřední osoby na pozemek nebo do stavby

- vede řízení o uložení pořádkové pokuty a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení

- rozhoduje o povinnosti hradit náklady nebo jejich část u opatření ukládaných ve veřejném zájmu

- stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny u nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologických nálezů, popř. mění nebo ruší v této souvislosti ve veřejném zájmu povolení záměru

- vydává opatření, stanoviska, popř. rozhodnutí v rámci mimořádných postupů

- vede přestupková řízení a ukládá pokuty

- vydává závazná stanoviska

- vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech záměru silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství, a vodního díla, u něhož nevykonává působnost stavebního úřadu krajský stavební úřad, včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb

 

Plní úkoly úřadu územního plánování obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho provádějících předpisů, a to zejména:

- pořizuje územní plán a regulační plán pro území obcí

- pořizuje a aktualizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie)

- pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu

- pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu

- podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti

- poskytuje územně plánovací informace

- vykonává státní dozor ve věcech územního plánování

- vkládá data do národního geoportálu územního plánování

 

Vykonává činnosti vyvlastňovacího úřadu vyplývající ze zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhoduje o přidělení čísel popisných/evidenčních/orientačních na území města Šternberka a jeho místních částí.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375