Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Vykonává činnosti OBECNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a z jeho provádějících předpisů a to zejména:

 • poskytuje územně plánovací informace,
 • vede územní řízení a zjednodušené územní řízení a vydává územní rozhodnutí (o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu),
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • vydává územní souhlasy,
 • vydává písemné souhlasy k provedení ohlášených jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací,
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení,
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav,
 • zajišťuje vypořádání námitek ve zkráceném stavebním řízení a rozhoduje o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené stavební řízení,
 • eviduje certifikáty vydané autorizovanými inspektory,
 • povoluje změny staveb před dokončením,
 • vydává rozhodnutí o zákazu k užívání stavby,
 • vydává kolaudační souhlasy a souhlasy s užíváním stavby,
 • vede řízení o povolení k předčasnému užívání stavby a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • stanovuje, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu,
 • vydává písemný souhlas se změnou v užívání stavby, rozhoduje o zákazu změny v užívání stavby popř. vede řízení o změně v užívání stavby a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vede řízení o povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vede řízení o nařízení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb, terénních úprav a zařízení a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • stanovuje rozhodnutím podmínky k odstranění staveb, které byly nařízeny odstranit soudem,
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb (stavební dozor),
 • nařizuje neodkladné odstraňování staveb, nutné zabezpečovací práce na stavbě, nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku, provedení udržovacích prací, vyklizení staveb a ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,
 • poskytuje stavební příspěvek vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav,
 • eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora,
 • vede řízení o povolení výjimek z obecných požadavků na výstavbu a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování stavebního řádu,
 • vydává rozhodnutí o umožnění vstupu oprávněné úřední osoby na pozemek nebo do stavby,
 • vede řízení o uložení pořádkové pokuty a vydává rozhodnutí v rámci tohoto řízení,
 • rozhoduje o povinnosti hradit náklady nebo jejich část u opatření ukládaných ve veřejném zájmu,
 • stanovuje podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny u nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologických nálezů popř. mění nebo ruší v této souvislosti ve veřejném zájmu stavební povolení,
 • vydává opatření, stanoviska popř. rozhodnutí v rámci mimořádných postupů,
 • vede přestupková řízení a ukládá pokuty fyzickým osobám,
 • vede řízení o správních deliktech a ukládá pokuty právnickým osobám a osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů,
 • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady,
 • u staveb pravomocně povolených přede dnem 1. ledna 2007 vede kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Plní úkoly ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů a to zejména:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města,
 • pořizuje a aktualizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady a územní studie),
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • poskytuje územně plánovací informace,
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování.

Vykonává činnosti VYVLASTŇOVACÍHO ÚŘADU vyplývající ze zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

ROZHODUJE O PŘIDĚLENÍ ČÍSEL POPISNÝCH/EVIDENČNÍCH/ ORIENTAČNÍCH na území města Šternberka a jeho místních částí.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375