Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Územně analytické podklady

Povinnost pořizování a aktualizace územně analytických podkladů (dále též „ÚAP“) obcí a krajů vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění dle 13/2018 Sb.

Územně analytické podklady patří mezi územně plánovací podklady, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a pro pořizování územních studií. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování stavebních úřadů zejména v územích obcí, které nemají platný územní plán. Údaje z ÚAP mohou být využity rovněž pro založení a vedení technické mapy.

Územně analytické podklady se skládají z textové a grafické části a jejich součástí jsou „Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území“ a „Rozbor udržitelného rozvoje území“ (RURÚ).  Uvedené podklady jsou sledovány až do úrovně obce a jsou evidovány v kartách obcí.

Karty obcí SO ORP Šternberk na webu karet obcí Olomouckého kraje

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375