Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Státní správa

Odbor na základě zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) zejména:

 • posuzuje ohlášení živnosti a splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti pro živnosti ohlašovací volné, řemeslné a vázané
 • vydává živnostenská oprávnění fyzickým, právnickým osobám, zahraničním fyzickým i právnickým osobám
 • projednává žádosti o koncesi
 • zajišťuje vydání oprávnění, souhlasu, povolení nebo vyjádření orgánů státní správy k provozování koncesované živnosti
 • rozhoduje o koncesi
 • rozhoduje o změně živnostenských oprávnění
 • rozhoduje o změně rozhodnutí o udělení koncese
 • rozhoduje o pozastavení provozování živnosti
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění
 • ověřuje znalosti českého jazyka u odpovědného zástupce
 • schvaluje odpovědného zástupce pro živnosti koncesované
 • provádí zápis provozoven do živnostenského rejstříku
 • provádí zápis odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku
 • ukládá nebo mění podmínky provozování koncesovaných živností
 • poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům a zájemcům o podnikání
 • zajišťuje činnosti spojené s výkonem centrálního registračního místa, zajišťuje pro podnikatelské subjekty předání přihlášek k daňové registraci nebo jejich změn, přihlášek k důchodovému a nemocenskému pojištění, zajišťuje předání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, zajišťuje předání oznámení samostatné výdělečné činnosti, v rámci výkonu těchto činnosti je povinen spolupracovat s příslušnými úřady
 • vyžádává si výpis z Rejstříku trestů, pokud není přiložen k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • vede živnostenský rejstřík v rámci svého správního obvodu
 • zajišťuje vstupy a výstupy automatizovaného zpracování údajů živnostenského rejstříku
 • pořizuje data a údaje do živnostenského rejstříku a zajišťuje jejich aktuálnost
 • vydává výpisy z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku
 • vydává úřední opisy, výpisy nebo určitá potvrzení o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, popřípadě potvrzení o tom, že určitý záznam v ŽR není
 • zajišťuje aktuálnost dat vložených do živnostenského rejstříku
 • předává údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizace do ústřední evidence podnikatelů vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • předává údaje z živnostenského rejstříku příslušným orgánům státní správy
 • zveřejňuje údaje v části rejstříku, která je veřejným seznamem
 • vybírá správní poplatky
 • ukládá sankce ve správním a přestupkovém řízení za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy
 • ukládá pořádkové pokuty
 • provádí živnostenskou kontrolu
 • ukládá pokuty právnické i fyzické osobě, která provozuje činnosti, která je živností bez živnostenského oprávnění
 • ukládá pokuty ve správním řízení i blokově
 • provádí dozor nad dodržování zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, za porušení tohoto zákona ukládá sankce
 • provádí dozor a kontrolu nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, za porušení tohoto zákona vede řízení o správních deliktech a ukládá sankce (pokuty, propadnutí výrobků), a vede přestupková řízení a ukládá sankce fyzickým osobám, rozhoduje o zabrání tabákových výrobků a lihovin.
 • vede přestupková řízení a ukládá sankce fyzickým osobám
 • provádí činnosti spojené s poradenskou činností pro spotřebitele
 • Vykonává všechny činnosti související se zápisem do evidence a vyřazením z evidence zemědělských podnikatelů
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů – fyzických a právnických osob
 • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
 • Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném v zákoně č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375