Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na jednotlivé referáty.

Státní správa

Odbor na základě zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon) zejména:

 • posuzuje ohlášení živnosti a splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti pro živnosti ohlašovací volné, řemeslné a vázané
 • vydává živnostenská oprávnění fyzickým, právnickým osobám, zahraničním fyzickým i právnickým osobám
 • projednává žádosti o koncesi
 • zajišťuje vydání oprávnění, souhlasu, povolení nebo vyjádření orgánů státní správy k provozování koncesované živnosti
 • rozhoduje o koncesi
 • rozhoduje o změně živnostenských oprávnění
 • rozhoduje o změně rozhodnutí o udělení koncese
 • rozhoduje o pozastavení provozování živnosti
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění
 • ověřuje znalosti českého jazyka u odpovědného zástupce
 • schvaluje odpovědného zástupce pro živnosti koncesované
 • provádí zápis provozoven do živnostenského rejstříku
 • provádí zápis odpovědného zástupce do živnostenského rejstříku
 • ukládá nebo mění podmínky provozování koncesovaných živností
 • poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům a zájemcům o podnikání
 • zajišťuje činnosti spojené s výkonem centrálního registračního místa, zajišťuje pro podnikatelské subjekty předání přihlášek k daňové registraci nebo jejich změn, přihlášek k důchodovému a nemocenskému pojištění, zajišťuje předání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, zajišťuje předání oznámení samostatné výdělečné činnosti, v rámci výkonu těchto činnosti je povinen spolupracovat s příslušnými úřady
 • vyžádává si výpis z Rejstříku trestů, pokud není přiložen k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi
 • vede živnostenský rejstřík v rámci svého správního obvodu
 • zajišťuje vstupy a výstupy automatizovaného zpracování údajů živnostenského rejstříku
 • pořizuje data a údaje do živnostenského rejstříku a zajišťuje jejich aktuálnost
 • vydává výpisy z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku
 • vydává úřední opisy, výpisy nebo určitá potvrzení o určitém zápisu ze živnostenského rejstříku, popřípadě potvrzení o tom, že určitý záznam v ŽR není
 • zajišťuje aktuálnost dat vložených do živnostenského rejstříku
 • předává údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizace do ústřední evidence podnikatelů vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu
 • předává údaje z živnostenského rejstříku příslušným orgánům státní správy
 • zveřejňuje údaje v části rejstříku, která je veřejným seznamem
 • vybírá správní poplatky
 • ukládá sankce ve správním a přestupkovém řízení za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy
 • ukládá pořádkové pokuty
 • provádí živnostenskou kontrolu
 • ukládá pokuty právnické i fyzické osobě, která provozuje činnosti, která je živností bez živnostenského oprávnění
 • ukládá pokuty ve správním řízení i blokově
 • provádí dozor nad dodržování zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, za porušení tohoto zákona ukládá sankce
 • provádí dozor a kontrolu nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, za porušení tohoto zákona vede řízení o správních deliktech a ukládá sankce (pokuty, propadnutí výrobků), a vede přestupková řízení a ukládá sankce fyzickým osobám, rozhoduje o zabrání tabákových výrobků a lihovin.
 • vede přestupková řízení a ukládá sankce fyzickým osobám
 • provádí činnosti spojené s poradenskou činností pro spotřebitele
 • Vykonává všechny činnosti související se zápisem do evidence a vyřazením z evidence zemědělských podnikatelů
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů – fyzických a právnických osob
 • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
 • Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném v zákoně č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375