Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Šternberský klášter

Návštěva jedinečného Šternberského kláštera dává prostor seznámit se s historií, architekturou, výtvarným a hudebním uměním od období gotiky po současnost.

Prohlídka celého areálu bývalého augustiniánského kláštera zahrnuje expozici o historii města, historii kláštera, klášterní sklepy, historické sály s obnovenou nástropní malbou od Jana Kryštofa Handkeho, obrazárnu barokních malířů, věžní hodinové stroje. V sálech prohlídkové trasy zaznívá živá hudba provedená na různých nástrojích.

Hudební zážitky stálé expozice završuje hra na varhany obohacená dechberoucím výhledem na freskovou výzdobu chrámu Zvěstování Panny Marie.

Více informací naleznete na webových stránkách
https://sternberskyklaster.cz
https://www.facebook.com/sternberskyklaster

 

Reportáž o bývalém augustiniánském klášteru:

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkostí šternberského hradu pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Budova proboštství, dnes fara, byla postavena za probošta Patricia Vavřince Lehmanna asi v letech 1718–1723, jeho nástupce Patricius Jan Meixner (1726–1734) nechal zabudovat barokní letohrádek, později zbořený, v zahradě kláštera, která byla přeměněna na vznosný park. Vlastní stavba konventu podle projektu Antonia Beduzziho byla provedena za probošta Jana Josefa Glätzla ve 30. a 40. letech 18. století. Na výzdobě klášterních budov se podíleli vynikající umělci moravského baroka – malíř Jan Kryštof Handke, sochaři Filip Sattler a Jan Kammereith. Barokní přestavba kláštera byla završena novostavbou klášterního a farního kostela Zvěstování Panny Marie na místě zbořeného, původně gotického kostela v letech 1775–1783. Stavbu podle projektu brněnského architekta Františka Antonína Grimma provedl stavitel Václav Thalherr. Na výzdobě kostela se podíleli sochaři Jan Michael Scherhauf, Ondřej Schweigel a Václav Prchal, fresky v interiéru namaloval prostějovský malíř František Antonín Sebastini, obraz na hlavním oltáři je dílem Antonína Lublinského a obrazy bočních oltářů namalovali Josef Winterhalter a Leopold Kupelweiser.

Klášter augustiniánů kanovníků byl založen v roce 1371. Již od svého vzniku byl z velké části své historie centrem vzdělání moravské oblasti. V této instituci se připravovali a vzdělávali především mladí muži pro službu v různých úřadech. Po zrušení kláštera v roce 1784 dekretem Josefa ll. byl objekt rozdělen – část připadla do majetku Arcibiskupství olomouckého (kostel, spojovací trakt a bývalý proboštský palác) a tyto prostory využívala pro farnost dané církve. Prostory bývalého kláštera byly využívány jako kasárna, německé gymnázium a jako skladiště textilu. Od roku 1995 se bývalý augustiniánský klášter stal centrem prezentace Dnů evropského dědictví. Nezávisle na této aktivitě vzniká v roce 1999 Handkeho občanské sdružení, které působilo především v oblasti církevní. Snahou sdružení byla snaha vytvořit obrazárnu barokního malíře Jana Kryštofa Handkeho. Na základě požadavků základních uměleckých škol přenáší tuto aktivitu i do části prostor v majetku města za účelem vytvořit kompaktní celek prezentace historického objektu a také za vytvoření podmínek pro celostátní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol
(od roku 2002). Prostory bývalého kláštera se v roce 1992 staly zázemím pro Mezinárodní umělecké symposium s názvem „Místa paměti“.
V roce 1999 se podařilo zařadit kulturní památku do programu Ministerstva kultury ČR – Záchrany architektonického dědictví. Od tohoto roku se začal objekt stavebně zajišťovat a obnovovat.

Více z dějin augustiniánské kanonie ve Šternberku:
https://www.farnoststernberk.cz

 

O projektu „Moderní posel dějin“

Už několik let probíhá v centru Šternberka záchrana významné barokní památky, bývalého augustiniánského kláštera. Od založení v době vrcholného středověku až do josefinských reforem na konci 18. století můžeme klášter považovat za středisko vzdělanosti a kulturního vyzařování.

V současnosti dochází s obnovou interiérů také k obnově kulturní a vzdělávací funkce, kterou by měly návštěvníkovi zprostředkovat stálé expozice, soustředěné na různá vybraná témata z historie města a kláštera.

Nově vznikající expozice mají doplnit a zkvalitnit informační bázi, kterou může turista či obyvatel ve městě získat, o historickém vývoji lokality a jednotlivých vybraných témat (řemesla, automobilový závod do vrchu Ecce Homo, osobnosti Šternberska).

Město Šternberk bylo od třináctého století přirozeným střediskem oblasti, která je dnes součástí společných dějin národů Česka, Německa, Polska i Rakouska. Filozofie tohoto projektu je v jeho názvu samotném – mnozí naši předchůdci byli posly toho nejlepšího, co lidé zde žijící dávali světu, Evropě i nám. Snažíme se citlivě a s pochopením pracovat s jejich odkazy. Proto má i expozice v prostorách Šternberského kláštera několik zastavení, několik etap, v nichž chceme vyprávět příběhy uplynulého tisíciletí a poukázat na kontinuitu vývoje Šternberka i Šternberska, která byla v minulosti mnohdy bolestně znevažována.

Dlouhodobá expozice je věnována dějinám, kultuře města Šternberka a událostem, které s nimi těsně souvisí.

Krátkodobé výstavy poskytují prostor pro prezentaci současných umělců, pro prezentaci výtvarné činnosti a projektů studentů a žáků škol, handicapovaných, příležitost pro připomenutí jubilea, novodobé partnerské kontakty mezi Šternberkem a německými městy (zejména Lorsch, Günzburg).

Na propagaci nehmotného kulturního dědictví města a regionu spolupracují s městem Šternberk zejména tyto subjekty: Římskokatolická farnost Šternberk, Handkeho spolek, Spolek prohlubování česko německých vztahů.

Některé vystavené exponáty zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Olomouci:
https://www.vmo.cz

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375