Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Sociální kuratela


Logo

 

Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež. Kurátor pro děti a mládež se zabývá výchovnými problémy a trestnou činností dětí do 18 let.

Sociální kuratela se zaměřuje na děti vyžadující zvýšenou pozornost. Jsou to zejména děti, které: - zanedbávají školní docházku, experimentují s návykovými látkami nebo je zneužívají, živí se prostitucí, spáchaly provinění či čin, který by jinak byl trestným činem, vícekrát spáchaly přestupek či jinak ohrožují občanského soužití a vedou zahálčivý a/nebo nemravný způsob života, stýkají se s lidmi a/nebo vyhledávají lidi vedoucí podobně nevhodný způsob života. Sociální kurátor pro děti a mládež rovněž pracuje s dětmi, které se dopouštějí útěků z domova, a s dětmi, které vykazují další poruchy chování a jednání, např. mají konflikty s vrstevníky, nerespektují výchovné autority apod.

Cílem sociální kurately je působením na dítě, rodiče, příp. na jiné osoby a realizací příslušných opatření dosáhnout odstranění nebo alespoň zmírnění poruchy vývoje dítěte. Sociální kurátor pro děti a mládež je v osobním styku s dítětem a jeho rodiči a/nebo jinými osobami, které jsou zodpovědné za výchovu dítěte, případně se na ní podílejí, spolupracuje v záležitosti dítěte s dalšími subjekty, s nimiž dítě významně přichází do styku /např. se školami/, navštěvuje dítě v domácím prostředí či v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje. Zprostředkovává pro dítě, příp. pro rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu či pro rodinu jako celek odbornou pomoc, dle převažující problematiky /např. psychologické poradenství, psychoterapii individuální, skupinovou nebo rodinnou, krizovou pomoc, umístění dítěte na pobyt do střediska výchovné péče, ambulantní či pobytové služby pro pomoc při experimentování s návykovými látkami, při jejich zneužívání nebo při závislosti na nich aj./ Zaměřuje se na to, jak dítě tráví svůj volný čas, a pomáhá mu odstraňovat některé problémy, které mohou souviset s jeho nežádoucím chováním /např. zprostředkovává odborné vyšetření dítěte, které se vyhýbá docházce do školy v souvislosti s prožitkem neúspěšnosti v ní..., směřuje rodiče s napjatým rodinným rozpočtem k možnostem čerpání příspěvků na zájmovou činnost dětí aj., aj./ V případě potřeby využívá sociální kurátor pro děti a mládež opatření sociálně-právní ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, a to vůči rodičům, jiným osobám zodpovědným za výchovu, vůči dítěti, příp. i vůči jiným osobám, které řádnou výchovu dítěte narušují, popř. dává podnět nebo návrh soudu k uložení vhodných opatření.

V rámci své kompetence či prostřednictvím soudu může prosazovat tato výchovná opatření:

 • napomenutí
 • dohled
 • omezení (např. zákaz určitých činností)
 • povinnost využít odbornou poradenskou pomoc
 • diagnostický pobyt ve středisku výchovné péče (SVP)
 • diagnostický pobyt v dětském diagnostickém ústavu
 • nařízení ústavní výchovy

U dospívajících se sociální kurátor pro děti a mládež zaměřuje také na přípravu dítěte na samostatný život, tj. probírá s ním další bydlení, studium či zaměstnání po dosažení zletilosti, resp. po ukončení studia. Zvláštní pozornost sociální kurátor pro děti a mládež věnuje dětem, které jsou umístěny v ústavních zařízeních, kde je vedle dítěte průběžně v kontaktu s pracovníky příslušných zařízení, s rodiči dítěte, příp. jinými příbuznými, soustavně působí k odstranění příčin umístění dítěte v zařízení a k jeho návratu do rodiny, příp. k nalezení jiné možnosti pobytu dítěte mimo ústavní zařízení.

Intenzivně se sociální kuratela věnuje dětem, které spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, a dětem ve věku nad 15 let, které spáchaly opakovaně přestupek nebo které spáchaly provinění.

V řízení ve věcech dětí mladších 15-ti let sociální kurátor pro děti a mládež vypracovává pro účely řízení podrobnou zprávu o poměrech dítěte, účastní se i jednání před soudem a navrhuje uložení vhodného opatření.

V přestupkovém řízení s nezletilým dítětem, tj. s dítětem starším 15-ti a mladším 18-ti let, se sociální kurátor pro děti a mládež účastní ústního jednání o přestupku tak, jak stanoví zvláštní ustanovení týkající se řízení o přestupku mladistvého v příslušném zákoně.

Trestná činnost dětí do 15-ti let:
Děti do 15ti let nejsou trestně odpovědné. Pokud se však trestné činnosti dítě do 15ti let dopustí (spáchají čin jinak trestný), věc může být řešena na základě návrhu okresního státního zastupitelství uložením opatření u místně příslušného okresního soudu. Konkrétní opatření je uloženo na základě závažnosti činu, kterého se dítě dopustilo. Věc bývá projednána za účasti dítěte před okresním soudem, kam dítě doprovázejí rodiče, kteří jsou za své nezletilé děti zodpovědní. V řízení před soudem je dítě zastoupeno opatrovníkem, jímž je advokát určený soudem či zvolený zákonnými zástupci dítěte. Kurátor se řízení rovněž účastní a podává soudu informace o poměrech v rodině dítěte a navrhuje uložení vhodného opatření.

Za čin jinak trestný může soud dítěti uložit tato opatření:

 • výchovnou povinnost
 • výchovné omezení
 • napomenutí s výstrahou
 • zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchov. programu v SVP
 • dohled probačního úředníka
 • ochrannou výchovu
 • ochranné léčení

Při řízení s dětmi mladšími 15-ti let, které spáchaly čin jinak trestný, a ve vztahu k dětem starším 15-ti let, které spáchaly provinění, spolupracuje sociální kurátor pro děti a mládež dle konkrétního případu rovněž s úředníkem Probační a mediační služby.

Trestná činnost mladistvých (15–18 let):
Trestný čin spáchaný mladistvým se označuje jako provinění. Za něj lze mladistvému podle závažnosti soudem uložit tato opatření:

 • výchovná opatření
 • ochranná opatření a
 • trestní opatření

U dětí starších 15-ti let, které jsou ve výkonu vazby, ve výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného nebo ve výkonu zabezpečovací detence, sociální kurátor pro děti a mládež zejména navštěvuje pravidelně dítě ve vazební věznici, ve věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, projednává s pracovníky zařízení možnosti odborné přípravy dítěte na budoucí povolání v rámci výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného, vyjadřuje se k možnosti podmíněného propuštění dítěte a účastní se soudního jednání o návrhu na podmíněné propuštění, dále spolupracuje s dítětem, pracovníky vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, s rodinou, příp. s dalšími osobami na zajištění bydlení, vzdělávání, příp. zaměstnání dítěte po jeho propuštění aj.

V trestním řízení s dítětem starším 15-ti let má sociální kurátor pro děti a mládež významnou úlohu, účastní se vybraných úkonů trestního řízení, pro účely trestního řízení vypracovává podrobnou zprávu o poměrech obviněného, a pokud se koná, účastní se i soudního jednání v trestní věci mladistvého, kde navrhuje uložení vhodného výchovného, ochranného a/nebo trestního opatření.

Při výkonu agendy sociální kurátor pro děti a mládež spolupracuje zejména se školami a školskými zařízeními, vč. zařízení ústavních, se zdravotnickými zařízeními, včetně poraden pro závislosti a psychiatrických léčeben, se středisky výchovné péče, poradenskými a klinickými psychology, krizovými centry, domy na půl cesty a různými neziskovými organizacemi zabývajícími se poskytováním pomoci mládeži propuštěné z výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, z výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného či mládeži bez funkčního rodinného zázemí, s Policií ČR, státními zástupci, s Probační a mediační službou a se soudy.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375