Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Dalov


Místní část Šternberka – Dalov (německy do roku 1945 nazývaná Dohle) leží vysoko v horách Nízkého Jeseníku při pramenech Dalovského potůčku, ústícího v osadě Horní Žleb do Ovčího potoka (Sitky), asi 8 km severně od města Šternberka. Nejvyšší bod katastru je na vrchu Pomezí v nadmořské výšce 707 metrů. K Dalovu patřila od roku 1850 osada Horní Žleb (německy do roku 1945 nazývaná Obergrund), založená v roce 1782.

Pohled DalovDalov připomínaný poprvé roku 1397 vznikl kolonizací do té doby neosídleného území nad Šternberkem koncem 14. století. Ke šternberskému panství příslušela obec až do zrušení poddanství v roce 1848. Od roku 1850 byl Dalov samostatnou obcí politického a soudního okresu Šternberk. V letech 1938–1945 byl připojen k Německu a příslušel k venkovskému okresu Šternberk v rámci Sudetské župy. Po zrušení šternberského okresu byl Dalov v roce 1960 začleněn do okresu Olomouc. V roce 1979 se stal místní částí města Šternberka.

Do roku 1945 byl Dalov menší, čistě německou obcí (v roce 1930 zde žilo v 98 domech 395 obyvatel německé národnosti). Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec byla postupně znovu osídlena českým obyvatelstvem. V roce 1950 zde žilo 251 obyvatel, v roce 1991 obývalo tuto místní část města Šternberka 241 stálých obyvatel, v současnosti žije v Dalově 194 stálých obyvatel.

Louka nad Dalovem

V minulosti převážně katolická obec příslušela k faře v Horní Loděnici, kde se nacházel i poštovní úřad. Nejbližší železniční stanice je ve Šternberku. Od 19. století se zde vyučovalo na německé obecné škole, česká obecná (později základní) a mateřská škola byly zřízeny po roce 1945. V roce 1884 bylo v Dalově založeno místní čtenářské kasino a v roce 1893 dobrovolný hasičský sbor. Obyvatelé se zabývali hlavně zemědělstvím a prací v okolních lesích. Katastr obce měřil 1280 ha, z toho bylo 704 ha lesů a 412 ha orné půdy.

Dalov

V roce 1946 bylo v Dalově založeno zemědělské strojní družstvo, v roce 1956 jednotné zemědělské družstvo, jehož pozemky převzal v roce 1962 státní statek v Horní Loděnici. Malá pila a parní prádelna v Horním Žlebu byly po roce 1945 zrušeny. Po roce 1950 byla v Horním Žlebu vybudována dvě rekreační střediska. Obec se ve 2. pol. 20. století stala vyhledávanou chatařskou oblastí. Správu obce vykonávaly v letech 1850–1938 volené orgány obecní samosprávy.

Dalov

Za předmnichovské republiky se místní Němci hlásili hlavně k německé agrární straně (Bund der Landwirte), která si ještě v polovině 30. let udržela mírnou převahu nad Henleinovou Sudetoněmeckou stranou. Po připojení Dalova k Německé říši v říjnu 1938 byly dosavadní politické strany zrušeny, v obci byla ustavena místní organizace NSDAP a obecní správu vykonával jmenovaný starosta podřízený úřadu landráta ve Šternberku.

Německá okupace byla ukončena dne 5. května 1945, kdy do Dalova vstoupily oddíly Rudé armády. Správu obce převzala jmenovaná místní správní komise. Po volbách v květnu 1946 byl v Dalově ustaven místní národní výbor.

Dalov

K 1. lednu 1949 byly zrušeny dosavadní země a bylo vytvořeno 19 krajů. Dalov se stal spolu s celým šternberským okresem součástí Olomouckého kraje. Na základě územně správní reformy státu se stal Dalov od 1. července 1960 součástí okresu Olomouc v rámci nově utvořeného Severomoravského kraje.

Samostatná působnost Místního národního výboru v Dalově byla ukončena v roce 1979, kdy byla obec Dalov připojena jako místní část k městu Šternberku.

V okolí Dalova lze narazit na řadu přírodních i historických zajímavostí. Jižně od vsi ve starém břidlicovém lomu v nadmořské výšce 601 m se rozkládá půvabné Dalovské jezírko. V lese Pomezí se nachází místo, kde byly v 17. století upalovány ženy obviněné z čarodějnictví. Západně od Dalova zanikla v 15. století ves Veselí, kterou dnes připomíná Veselský les a potok. K místním památkám patří kaplička vystavěná v tyrolském slohu v roce 1911.

V Dalově působil v meziválečném období německý učitel Otto Zenzinger, který shromáždil a vydal pověsti ze Šternberska pod názvem „Und Grossmütterchen erzählt" (A babička vypravuje).

Dalov

V Dalově je k dispozici občanům kulturní dům, fotbalové hřiště, v provozu je hospoda.

Okolí Dalova nabízí velmi dobré podmínky pro houbaření, cykloturistiku, lyžování, chataření, relaxaci na čerstvém vzduchu a procházky. V obci se dodnes dodržují tradiční akce kácení máje či pochovávání basy. V kapli se konají i malá hudební vystoupení organizovaná Handkeho občanským sdružením. Je zde také pobočka městské knihovny ve Šternberku. V Dalově je zřízen osadní výbor této místní části.

Dalov

 

 

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375