Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na

 • oddělení přípravy investic a památkové péče
 • oddělení investic a místních komunikací
 • jednotlivé referáty

Samospráva

 • ve spolupráci s dalšími správci ORJ sestavuje návrh ročních plánů investiční výstavby i určených neinvestičních akcí technické infrastruktury včetně příslušné části rozpočtu v souladu s koncepcí rozvoje města
 • zajišťuje koordinaci investičních a určených neinvestičních akcí města mezi ostatními odbory a předkládá návrhy na jejich priority
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu investičních akcí a určených neinvestičních akcí dle schváleného plánu v souladu s potřebami současných i budoucích majitelů a správců, zajišťuje územní a stavební povolení pro tyto akce
 • zajišťuje realizaci akcí dle platných předpisů a schváleného plánu ve spolupráci s ostatními dotčenými odbory (zejména se správci příslušných ORJ), informuje o dodržování termínů plnění výstavby a projektovaných parametrů včetně návrhů na opatření
 • zajišťuje dokumentaci skutečného provedení staveb a jejich uvedení do trvalého provozu
 • ukončené investiční akce předává do správy odboru majetku města k dalšímu řízení
 • ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zajišťuje aktivaci dokončených investic
 • zajišťuje příslušné činnosti na úseku veřejné silniční dopravy - projednávání jízdních řádů s dopravci, koncepce řešení hromadné dopravy, jednání o úhradě nákladů města k zabezpečení územní dopravní obslužnosti
 • zabezpečuje údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, dopravního značení, veřejného osvětlení, veřejných ploch a prostranství s výjimkou ploch veřejné zeleně a parků
 • v rámci správních řízení připravuje a vydává stanoviska z hlediska vlastníka komunikací
 • kontroluje a koordinuje provádění veřejně prospěšných služeb v ním spravovaných oblastech a zajišťovaných externími dodavateli
 • připravuje, zajišťuje a organizuje celý průběh zadávacích a výběrových řízení v souladu s platnou právní úpravou, především pak spolupracuje na zpracování zadávací dokumentace s jednotlivými odbory, připravuje podklady pro komisi veřejných zakázek a RM, zajišťuje veškeré činnosti v průběhu zadávacích a výběrových řízení, vede spisovou agendu týkající se veřejných zakázek. V přiměřeném rozsahu se podílí na přípravě a průběhu zadávacích řízení, zajišťovaných jinými osobami v souladu s příslušnými ustanoveními § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • podává úřadu územního plánování podněty k pořízení územní studie, prověřující řešení vybraných problémů rozvojových záměrů města, spolupracuje s úřadem územního plánování na zadání územní studie z hlediska jejího obsahu, cíle a účelu
 • odpovídá u projektů investičního charakteru za technickoorganizační stránku realizace projektu, v této části a rozsahu přebírá od správce dotace odpovědnost za splnění podmínek dotace a spolupracuje se správcem dotace při zadávání veřejných zakázek dle zákona
 • zajišťuje komplexní investorskou činnost od zahájení stavby až po její kolaudaci a předání uživateli, včetně technického dozoru investora v průběhu realizace stavby
 • zajišťuje administraci dotací města na investice
 • zpracovává, reviduje a aktualizuje v součinnosti s odbory MěÚ, odbornými komisemi rady města, radou města a dalšími dotčenými subjekty strategii rozvoje města, rozpracovává strategii rozvoje města do dílčích rozvojových projektů
 • dle zadání starosty, místostarosty, usnesení RM a ZM rozpracovává projektové náměty do podoby záměru, zařazuje náměty vzhledem ke strategii rozvoje města, tam kde je to možné navrhuje varianty a možné postupy řešení námětů a předkládá je k projednání vedení města a orgánům města
 • vede zásobník projektových námětů, sbírá nové projektové náměty, zařazuje je vzhledem ke strategii rozvoje města, předkládá zásobník na pravidelná jednání orgánů města zejména komise rozvoje města, RM a ZM, navrhuje optimalizaci námětů vzhledem k ostatním projektům připravovaným nebo realizovaným
 • vede akční plán, sleduje plnění úkolů a lhůt stanovených akčním plánem, předkládá akční plán na pravidelné projednání v orgánech města, ve vazbě na tento krok připravuje návrhy na změnu akčního plánu v souladu s postupem prací na úkolech a strategií rozvoje města
 • podílí se na zpracování dalších strategických dokumentů města, mikroregionu a obcí ve správním obvodu
 • plní funkci manažera projektů – koordinuje a podílí se na společném postupu jednotlivých dotčených stran při přípravě a realizaci projektů města
 • vyhledává možnosti pro podání žádostí a spolupracuje při podávání žádostí na přidělení dotací, příspěvků a půjček na jednotlivé akce schválené v plánu investic a upozorňuje na oblasti, kde je možno dotace, příspěvky a půjčky získat
 • zajišťuje agendu řízení projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů a programů EU a z jiných veřejných rozpočtů, podílí se na administrativní stránce realizace významných rozvojových projektů a projektů s dotací
 • koordinuje součinnost jednotlivých organizačních útvarů (odborů a samostatných oddělení) MěÚ tak, aby byly řádně a včas splněny podmínky konkrétního dotačního programu, smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně zpracování vstupních dat v krycím listu dotace a jeho aktualizaci
 • vykonává kontrolu města Šternberka, jako žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, odpovídá za provedení průběžné a systematické kontroly plnění podmínek čerpání každé dotace v souladu s podmínkami stanovenými konkrétním dotačním programem a rozhodnutím o poskytnutí dotace
 • zajišťuje vedení a aktualizaci údajů o dotacích přijatých městem a zveřejňuje je ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách města
 • poskytuje odborné poradenství starostovi, místostarostovi, odborům MěÚ ve věci řízení projektů, dotačních možností města, přípravy žádostí o dotace, administraci získaných dotací
 • poskytuje odborné poradenství starostům obcí správního obvodu, organizacím Města Šternberka, zájmovým a neziskovým organizacím ve správním obvodu města Šternberka, podnikatelům a dalším zájemcům ve věci řízení projektů a možností získávání dotací
 • spravuje a zajišťuje údržbu památek místního významu a kulturních památek ve vlastnictví města včetně bývalého augustiniánského kláštera
 • zajišťuje světelnou vánoční výzdobu města
 • vede agendu Programu regenerace městské památkové zóny Šternberk
 • vede agendu dotačních programů a dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu
 • zajišťuje správu veřejných dětských hřišť

Státní správa

 • zajišťuje úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává památkovou péči dle zákona o státní památkové péči (dále jen památkový zákon) a dalších souvisejících předpisů
 • vyjadřuje se v řízení a navrhuje prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení
 • vede seznam kulturních památek správního obvodu dle výpisů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR
 • vydává rozhodnutí a závazná stanoviska podle památkového zákona
 • rozhoduje o opatřeních k zabezpečení kulturní památky
 • podává návrh na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité kulturní památky
 • vymezuje ochranná pásma nemovité památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a objektů v památkových zónách a ochranných pásmech z hlediska státní památkové péče
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek
 • rozhoduje v přestupcích podle památkového zákona
Jiné organizace

Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město v oblastech, které spravuje. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
2
31
2
1
4
2
2
3
5
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
5
10
3
11
2
12
3
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
6
19
2
20
4
21
5
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
3
28
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
2

Sociální sítě, zprávy

FacebookInstagramYouTube

Šternberské listy elektronicky

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375