Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Náplň

Odbor se člení na

 • oddělení přípravy investic a památkové péče
 • oddělení investic a místních komunikací
 • jednotlivé referáty

Samospráva

 • ve spolupráci s dalšími správci ORJ sestavuje návrh ročních plánů investiční výstavby i určených neinvestičních akcí technické infrastruktury včetně příslušné části rozpočtu v souladu s koncepcí rozvoje města
 • zajišťuje koordinaci investičních a určených neinvestičních akcí města mezi ostatními odbory a předkládá návrhy na jejich priority
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu investičních akcí a určených neinvestičních akcí dle schváleného plánu v souladu s potřebami současných i budoucích majitelů a správců, zajišťuje územní a stavební povolení pro tyto akce
 • zajišťuje realizaci akcí dle platných předpisů a schváleného plánu ve spolupráci s ostatními dotčenými odbory (zejména se správci příslušných ORJ), informuje o dodržování termínů plnění výstavby a projektovaných parametrů včetně návrhů na opatření
 • zajišťuje dokumentaci skutečného provedení staveb a jejich uvedení do trvalého provozu
 • ukončené investiční akce předává do správy odboru majetku města k dalšímu řízení
 • ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zajišťuje aktivaci dokončených investic
 • zajišťuje příslušné činnosti na úseku veřejné silniční dopravy - projednávání jízdních řádů s dopravci, koncepce řešení hromadné dopravy, jednání o úhradě nákladů města k zabezpečení územní dopravní obslužnosti
 • zabezpečuje údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, dopravního značení, veřejného osvětlení, veřejných ploch a prostranství s výjimkou ploch veřejné zeleně a parků
 • v rámci správních řízení připravuje a vydává stanoviska z hlediska vlastníka komunikací
 • kontroluje a koordinuje provádění veřejně prospěšných služeb v ním spravovaných oblastech a zajišťovaných externími dodavateli
 • připravuje, zajišťuje a organizuje celý průběh zadávacích a výběrových řízení v souladu s platnou právní úpravou, především pak spolupracuje na zpracování zadávací dokumentace s jednotlivými odbory, připravuje podklady pro komisi veřejných zakázek a RM, zajišťuje veškeré činnosti v průběhu zadávacích a výběrových řízení, vede spisovou agendu týkající se veřejných zakázek. V přiměřeném rozsahu se podílí na přípravě a průběhu zadávacích řízení, zajišťovaných jinými osobami v souladu s příslušnými ustanoveními § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • podává úřadu územního plánování podněty k pořízení územní studie, prověřující řešení vybraných problémů rozvojových záměrů města, spolupracuje s úřadem územního plánování na zadání územní studie z hlediska jejího obsahu, cíle a účelu
 • odpovídá u projektů investičního charakteru za technickoorganizační stránku realizace projektu, v této části a rozsahu přebírá od správce dotace odpovědnost za splnění podmínek dotace a spolupracuje se správcem dotace při zadávání veřejných zakázek dle zákona
 • zajišťuje komplexní investorskou činnost od zahájení stavby až po její kolaudaci a předání uživateli, včetně technického dozoru investora v průběhu realizace stavby
 • zajišťuje administraci dotací města na investice
 • zpracovává, reviduje a aktualizuje v součinnosti s odbory MěÚ, odbornými komisemi rady města, radou města a dalšími dotčenými subjekty strategii rozvoje města, rozpracovává strategii rozvoje města do dílčích rozvojových projektů
 • dle zadání starosty, místostarosty, usnesení RM a ZM rozpracovává projektové náměty do podoby záměru, zařazuje náměty vzhledem ke strategii rozvoje města, tam kde je to možné navrhuje varianty a možné postupy řešení námětů a předkládá je k projednání vedení města a orgánům města
 • vede zásobník projektových námětů, sbírá nové projektové náměty, zařazuje je vzhledem ke strategii rozvoje města, předkládá zásobník na pravidelná jednání orgánů města zejména komise rozvoje města, RM a ZM, navrhuje optimalizaci námětů vzhledem k ostatním projektům připravovaným nebo realizovaným
 • vede akční plán, sleduje plnění úkolů a lhůt stanovených akčním plánem, předkládá akční plán na pravidelné projednání v orgánech města, ve vazbě na tento krok připravuje návrhy na změnu akčního plánu v souladu s postupem prací na úkolech a strategií rozvoje města
 • podílí se na zpracování dalších strategických dokumentů města, mikroregionu a obcí ve správním obvodu
 • plní funkci manažera projektů – koordinuje a podílí se na společném postupu jednotlivých dotčených stran při přípravě a realizaci projektů města
 • vyhledává možnosti pro podání žádostí a spolupracuje při podávání žádostí na přidělení dotací, příspěvků a půjček na jednotlivé akce schválené v plánu investic a upozorňuje na oblasti, kde je možno dotace, příspěvky a půjčky získat
 • zajišťuje agendu řízení projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů a programů EU a z jiných veřejných rozpočtů, podílí se na administrativní stránce realizace významných rozvojových projektů a projektů s dotací
 • koordinuje součinnost jednotlivých organizačních útvarů (odborů a samostatných oddělení) MěÚ tak, aby byly řádně a včas splněny podmínky konkrétního dotačního programu, smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně zpracování vstupních dat v krycím listu dotace a jeho aktualizaci
 • vykonává kontrolu města Šternberka, jako žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, odpovídá za provedení průběžné a systematické kontroly plnění podmínek čerpání každé dotace v souladu s podmínkami stanovenými konkrétním dotačním programem a rozhodnutím o poskytnutí dotace
 • zajišťuje vedení a aktualizaci údajů o dotacích přijatých městem a zveřejňuje je ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách města
 • poskytuje odborné poradenství starostovi, místostarostovi, odborům MěÚ ve věci řízení projektů, dotačních možností města, přípravy žádostí o dotace, administraci získaných dotací
 • poskytuje odborné poradenství starostům obcí správního obvodu, organizacím Města Šternberka, zájmovým a neziskovým organizacím ve správním obvodu města Šternberka, podnikatelům a dalším zájemcům ve věci řízení projektů a možností získávání dotací
 • spravuje a zajišťuje údržbu památek místního významu a kulturních památek ve vlastnictví města včetně bývalého augustiniánského kláštera
 • zajišťuje světelnou vánoční výzdobu města
 • vede agendu Programu regenerace městské památkové zóny Šternberk
 • vede agendu dotačních programů a dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu
 • zajišťuje správu veřejných dětských hřišť

Státní správa

 • zajišťuje úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává památkovou péči dle zákona o státní památkové péči (dále jen památkový zákon) a dalších souvisejících předpisů
 • vyjadřuje se v řízení a navrhuje prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení
 • vede seznam kulturních památek správního obvodu dle výpisů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR
 • vydává rozhodnutí a závazná stanoviska podle památkového zákona
 • rozhoduje o opatřeních k zabezpečení kulturní památky
 • podává návrh na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité kulturní památky
 • vymezuje ochranná pásma nemovité památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a objektů v památkových zónách a ochranných pásmech z hlediska státní památkové péče
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek
 • rozhoduje v přestupcích podle památkového zákona
Jiné organizace

Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město v oblastech, které spravuje. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375