Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Ve Šternberku je omezeno nakládání s povrchovými vodami

Ilustrační foto vyschlého koryta řeky

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí, s okamžitou platností do 30. září letošního roku, podle ust. § 6 odst. 4 zákona o vodách a v souladu s ust. § 115a zákona o vodách zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních nádrží v celém správním území ORP.

Za obecné nakládání s povrchovými vodami se považuje odběr povrchových vod nebo jiné nakládání s těmito vodami pro vlastní potřebu v případě, že k tomuto odběru nebo nakládání s vodami není třeba zvláštního technického zařízení.

Zakazuje se odběr povrchových vod ze všech vodních toků a vodních nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností Šternberk.

Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru povrchové vody (např. pro účely odběry pro zemědělství, napájení zvířat, závlaha lesních pozemků a veřejné zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad, napouštění bazénů a zásobníků na vodu, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť atd.).

Zákaz odběru povrchové vody se nevztahuje na povolené odběry pro účel veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou a dále na odběry pro rybníky a vodní nádrže (ty se nadále řídí podmínkami uvedenými v platných povoleních k nakládání s vodami a v souvisejících manipulačních řádech).

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán pro obce:
 Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín.

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí omezuje na základě podnětu Povodí Moravy s.p. a Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Domašov nad Bystřicí, nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr v celém správním území ORP Šternberk, z důvodu výrazně nízkého průtoku povrchových vod ve vodních tocích. Na většině vodních toků na území se vyskytují výrazně podprůměrné průtoky.

Dle veřejně přístupných údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na významném vodním toku Sitka překročen ukazatel „sucha“, na významném vodním toku Bystřice se ukazatel pohybuje okolo stanovené hranice sucha. Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně. Spolu s extrémními teplotami tak hrozí dlouhotrvající sucho.

Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke snížení průtoků ve vodních tocích, dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodních toků a pro ochranu vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Omezení odběru povrchových vod z vodního toku Bystřice a jeho přítoků je dále nutné ve veřejném zájmu z důvodu zachování odběru povrchových vod pro veřejné zásobování pitnou vodou, pro úpravu vody na vodu pitnou v Domašově nad Bystřicí.

Z předpovědi ČHMÚ vyplývá, že území ORP Šternberk v několika následujících dnech nemá zasáhnout výraznější srážková činnost, má pokračovat příliv velmi teplého počasí doprovázeného srážkovou činností pouze lokálního charakteru, která nebude schopna dlouhodobě doplnit výrazný deficit vody v krajině. Lze očekávat pokračující pokles hladin povrchových vod ve vodních tocích, přerušovanou pouze krátkodobými vzestupy hladin z případných přívalových srážek. 

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace, předpovědi počasí na následující období, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, upustil vodoprávní úřad v souladu s ust. § 115a  zákona o vodách a ust. § 173 správního řádu od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání.  Opatření je vydáváno na dobu, kdy je předpoklad nízkých průtoků ve vodních tocích. Pokud klimatické podmínky umožní odvolání zákazu dříve a odpadnou důvody mimořádného opatření, bude vydáno nové opatření obecné povahy o odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami.

 

 

 

 

Datum vložení: 13. 7. 2023 1:00
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2023 10:00

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375