Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Zastupitelé města schválili rozpočtový výhled města Šternberka na období 2012–2016

Zastupitelé Šternberka schválili na zasedání ve středu 22. června 2011 rozpočtový výhled města Šternberka na období 2012–2016. Rozpočtový výhled slouží jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření města a je sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých

Rozpočtový výhled byl poprvé zpracován společností AQE Brno, v.o.s. v roce 2001 s výhledem do roku 2010 s tím, že bude dle požadavků a potřeb města aktualizován. První aktualizace proběhla v roce 2003, dále byl aktualizován v roce 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. V příloze najdete poslední aktualizaci, zpracovanou dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve spolupráci s firmou AQE advisors, a.s. Brno a to do roku 2016.

Rozpočtový výhled zahrnuje analýzu uplynulého období, vychází z upraveného rozpočtu k 31.03. 2011, ve kterém již oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 vychází záporný provozní přebytek, na str. 16–21 je namodelován rozpočtový výhled jak z hlediska příjmů, tak i výdajů a ekonomické hodnocení města je pak uvedeno na str. 24. Z analýzy minulého období i potom na příslušných grafech na konci materiálu je patrné, že provozní přebytek v minulých letech vykazoval vysoké hodnoty – tento přebytek se v plné míře zapojoval v následujícím roce do rozpočtu na investiční výdaje. V současné době i v následujících letech je provozní přebytek daleko nižší, i když vykazuje do budoucna mírný nárůst a je relativně uspokojivý pro zajištění finančního zdraví města, kryje v plné míře splátky úvěrů a úroků a ještě zůstává rezerva na další investice (vyjma letošního roku a to z důvodu, že do analýzy byl vzat již upřesněný rozpočet k 31. 3. t.r., v němž byl promítnut celý přebytek hospodaření 2010 a provedeny další úpravy provozních výdajů).

Na str. 20 jsou uvedeny v tabulce č.18 „volné finanční prostředky", které městu zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků včetně splátek úvěrů a úroků, avšak za předpokladu příjmů z prodeje majetku (kolonka „kapitálové příjmy" – viz tabulka č.14 – plánovaný prodej majetku města). Rozpočtový výhled města je zpracován tak, že nezahrnuje investice vyjma investic do průmyslové zóny ve výši plánovaných příjmů z prodeje této lokality. Provozní přebytek po odpočtu splátek jistiny i budoucího úvěru vychází pro město příznivě – kladné číslo přes 20 mil. Kč, které město může využít na investice. Aby tento provozní rozpočet byl zajištěn, je třeba dodržet výši provozních výdajů a dalším předpokladem je dosažení příjmů, především daňových v plánované výši dle predikce MF ČR.

V závěru je upozorněno zejména na současnou ekonomickou situaci státu, nízkou a tedy příznivou hodnotu ukazatele dluhové služby, kladný provozní přebytek, který by mělo město podle rozpočtového výhledu při schvalování rozpočtu respektovat a zachovat, tj. snižovat provozní výdaje města. Rekapitulace rozpočtového výhledu je pak shrnuta v tabulce č. 19 na str. 27, kde jsou uvedeny nejdůležitější ukazatele, sledované bankami, u nichž má město úvěr – tato tabulka vypovídá o finanční situaci města v budoucnu. V krátkodobém hodnocení bylo město hodnoceno na úrovni str. 2, v dlouhodobém hodnocení na úrovni B-. Stupnice ekonomického hodnocení je uvedena na str. 34.Rozpočtový výhled byl projednán ve finančním výboru dne 20.05. 2011 a schválen Zastupitelstvem města Šternberka 22. června 2011.

Přílohy

Rozpočtový výhled města Šternberka 2012–2016 - –5 stran

6024-rozpoctovy-vhled-na-obdobi--do--roku-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB
Datum vložení: 26. 3. 2012 15:43
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2022 15:47

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375