Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Historie a současnost místních částí Šternberka - Chabičov

chabicov1Chabičov (německy do r. 1945 nazývaný Gobitschau) s osadou Levínem (Lewin) leží v horách Nízkého Jeseníku asi 5 km severně od Šternberka při silnici do Rýmařova. Vesnicí protéká potok Levín, zvaný též Lubin, který ústí v Dolním Žlebu do Ovčího potoka (Sitky). Nejvyššími kopci v katastru jsou Chlum (544 m n. m.) a Ostrá hora (613 m n. m.).

První písemná zmínka o Chabičovu pochází z roku 1371. Ves patřila až do zrušení poddanství ke šternberskému panství. Od roku 1850 byl Chabičov samostatnou obcí politického a soudního okresu Šternberk. V letech 1938 -1945 byl připojen k Německu. Po zrušení šternberského okresu byl Chabičov v roce 1960 začleněn do okresu Olomouc v rámci nově utvořeného Severomoravského kraje. Současně k němu byla připojena obec Hlásnice.

V roce 1974 se stal Chabičov i s Hlásnicí místní částí města Šternberka (Hlásnice se v roce 1990 oddělila a stala se znovu samostatnou obcí).

Původně česká vesnice utrpěla značné škody za třicetileté války, po roce 1650 byla dosídlena německými osadníky. Znovu byla vydrancována Prusy za sedmileté války (1756-1763). Před 2. světovou válkou byl Chabičov velmi malou, čistě německou obcí (v roce 1930 zde žilo 163 obyvatel německé národnosti). Po osvobození bylo místní německé obyvatelstvo odsunuto a obec byla znovu zabydlena českými osídlenci, převážně z Valašska. V roce 1950 zde žilo 152 obyvatel, v roce 1991 měla tato místní část města Šternberka 121 stálých obyvatel. V současnosti žije v Chabičově 136 stálých obyvatel.

chabicov2

Chabičov měl charakter horské zemědělské obce s velkým rozsahem lesů (v roce 1930 zaujímaly lesy 857 ha obecního katastru, pole 211 ha, louky 37 ha, pastviny 16 ha a zahrady 4 ha). V roce 1947 zde bylo založeno zemědělské strojní družstvo, na které v roce 1956 navázalo jednotné zemědělské družstvo, obdělávající většinu zemědělské půdy v katastru obce. V roce 1961 se spojilo s JZD v sousední Hlásnici.

Od roku 1815 se v okolí Chabičova těžila železná ruda, jmenovitě v dolech Eduard, Eugen, Hillar, Bartoloměj a Otilie. Těžba byla ukončena roku 1876. Nacházely se zde rovněž lomy na břidlici a stavební kámen. Ve vsi se již v roce 1853 vyučovalo na německé obecné škole, kterou po osvobození v roce 1945 nahradila škola česká. Farní úřad, pošta, železniční stanice i sídlo zdravotního obvodu bylo ve Šternberku. Za německé správy působil v Chabičově sbor dobrovolných hasičů, byla zde i záložna.

chabicov3

Správu obce vykonávaly v letech 1850-1938 volené orgány obecní samosprávy. V meziválečném období v nich měli rozhodující slovo němečtí agrárníci (Bund der Landwirte), které ale v polovině 30. let vytlačili stoupenci Henleinovy Sudetoněmecké strany. V okupačních letech 1938-1945 spravoval obec jmenovaný starosta podřízený úřadu landráta ve Šternberku.

Po osvobození 6. května 1945 převzala správu obce místní správní komise, kterou po volbách v roce 1946 vystřídal místní národní výbor.

Jeho samostatná působnost byla ukončena připojením Chabičova k městu Šternberku v roce 1974.

K pamětihodnostem Chabičova patří kaplička uprostřed vsi - zvonice v tyrolském slohu z počátku 20. století, vystavěná z prostředků knížete Jana II. z Lichtenštejna. V okolí vesnice lze narazit na pozůstatky bývalých železnorudných dolů a nálezy vzácných nerostů a zkamenělin (trilobitů). Mezi Chabičovem a Dalovem se ve středověku nacházela osada Dubčov, která zanikla někdy před rokem 1446.

V Chabičově je v současnosti zřízen osadní výbor místní části. Obyvatelům je k dispozici obchod, hospoda, kulturní dům a dětské hřiště. Je zde také pobočka městské knihovny ve Šternberku.

chabicov4

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže