Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Jak nakládat se srážkovou vodou?

Město Šternberk, jako vlastník místních komunikací, si dovoluje opětovně upozornit vlastníky nemovitostí na povinnost likvidace povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek. Srážková voda nesmí být vypouštěna na silnice, místní komunikace a chodníky. Takovéto nakládání se srážkovými vodami je přímo taxativně zakázáno zákonem o pozemních komunikacích.

V souvislosti  s dokončením kanalizace ve Šternberku proběhla informativní kampaň pro občany města o možnostech řešení likvidace srážkových a odpadních vod z nemovitostí. I přes opakovaná upozornění však někteří majitelé nemovitostí doposud likvidují srážkové vody nezákonným způsobem.   

Likvidace dešťových vod nemusí vždy znamenat jejich zaústění do kanalizačního systému města. V těch případech, kde je to možné, současná právní úprava upřednostňuje likvidaci dešťových vod na pozemcích vlastníka nemovitosti - akumulací s následným využitím, vsakováním nebo jejich zadržováním na pozemku, před jejich následným řízeným odvodem do vodoteče či do kanalizace.

Město Šternberk uvedené případy již zmapovalo a v případě zjištěných nedostatků se bude obracet přímo na vlastníky nemovitostí s výzvou ke sjednání nápravy. V případě, že k nápravě nedojde ze strany vlastníků příslušných nemovitostí dobrovolně, obrátí se s podnětem na příslušný silniční správní úřad ve věci sjednání nápravy úřední cestou. Upozorňujeme, že uvedený proces může vyústit v sankce vůči vlastníkovi nemovitosti, kdy za uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc korun.

Tyto nepříznivé následky v podobě sankcí lze však uložit i vlastníkům nemovitostí, které mají svedeny srážkové vody do kanalizace, ale neprovádějí řádnou údržbu a čištění lapačů střešních splavenin (tzv. gajgrů), kdy při jejich zanesení nečistotami vytéká voda volně na komunikace.

 

Dále je nutné si uvědomit, že takovýmto nezákonným způsobem likvidace srážkových vod vznikají škody na majetku města narušením konstrukce komunikací. Především dochází k vyplavování zásypového matriálu spár dlažeb a jejich podkladních vrstev a zejména pak v zimních měsících může docházet ke vznikům nehod a úrazů na namrzlých komunikacích. Město Šternberk je povinno místní komunikace udržovat (zajišťovat jejich schůdnost a sjízdnost) a při jejich opravách a odstraňování ledu vzniklého vytékáním srážkových vod v zimních měsících vznikají zvýšené náklady na tuto údržbu. Pokud nedojde k nápravě stavu, bude Město Šternberk nuceno úhradu takovýchto zvýšených nákladů požadovat po vlastnících nemovitostí a stejně tak případné náklady na úhradu škod vzniklých úrazem či nehodou zapříčiněnou tímto nezákonným stavem.
1
2
takto_ne_1
takto_ne_copy_copy
tanto_ne_3

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže