Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Konkurz na ředitele/ředitelku mateřské školy na Světlově

Město Šternberk, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,  o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Rady města Šternberka č. 1191/29 ze dne 16.03.2020 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky  příspěvkové organizace:  Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace. 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • předpoklady včetně odborné kvalifikace (vzdělání) a praxe pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících,
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících,
 • znalost předpisů v oblasti předškolního vzdělávání a řízení příspěvkové organizace,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu nemusí být ověřeny);
 • doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče);
 • strukturovaný profesní životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče);
 • koncepce rozvoje mateřské školy v rozsahu maximálně 4 stran strojopisu (opatřen datem a podpisem uchazeče);
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.06.2020.

Termín podání přihlášek: do 17.04.2020 do 12 hodin.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí doručte na adresu Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk. Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY“. Přihláška, která není úplná nebo dodána po stanoveném termínu, nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo. 

 ms svetlov

 pdfKonkurz MŠ Světlov

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže