Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zápis budoucích prvňáčků probíhá bez přítomnosti dětí

Ředitelství základních škol ve Šternberku na základě ustanovení § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk oznamují, že zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021 proběhne  v termínu od 3. dubna do 9. dubna 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zákonní zástupci dětí mají následující možnosti podání přihlášky bez osobní přítomnosti ve škole:

1. datovou schránkou
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
3. poštou

Přihlášku lze zákonným zástupcem podat také osobně dle konkrétních podmínek školy.

Formulář přihlášky „ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“ a další požadované náležitosti zápisu na danou školu jsou vyvěšeny na webových stránkách škol:                   

Základní škola Svatoplukova       https://www.zssvat.cz       585 013 762,732 832 268
Základní škola Dr. Hrubého         https://www.zshrubeho.cz 585 094 030, 603 185 977
Základní škola nám. Svobody      https://www.zsns-stbk.cz   585 080 070,731 189 084

U zápisu budou zapsány všechny děti narozené do 31.08.2014. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně. Zapsány musí být i děti, jimž byla odložena školní docházka. 

Ředitel/ředitelka základní školy může předem stanovit maximální počet dětí, které bude možné z hlediska kapacity do dané školy přijmout. Provedené zapsání dítěte je pouze předběžné, konečné rozmístění proběhne v souladu s ustanoveními obecně závazné vyhlášky města Šternberka, o stanovení spádových obvodů základních škol ve Šternberku a organizačních pokynů o naplňování tříd a bude provedeno po uzavření zápisu na všech základních školách ve Šternberku.

Obecně závaznou vyhláškou města Šternberka jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol. Rodiče mohou zapsat dítě do základní školy mimo spádový obvod této školy, avšak s rizikem nepřijetí na vybranou školu z kapacitních důvodů. Obecně závazná vyhláška města Šternberka, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Šternberk a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Šternberk, je k dispozici ZDE, dále v základních školách, mateřských školách a na odboru personalistiky, školství a kultury Městského úřadu Šternberk. 

Informace k odkladu školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, nejpozději do 30. dubna 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče tak mají poměrně dostatek času na to, aby případně s dítětem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogické centrum, jež posoudí, zda je vhodný či nutný odklad povinné školní docházky. Rodiče by měli podrobně a v dostatečném předstihu projednat s učitelkami mateřských škol, zda je u jejich dítěte výše uvedené vyšetření potřeba a pokud ano, včas se k němu objednat, aby měli potřebné doklady pro žádost o odklad školní docházky a předložili je již u zápisu do 1. tříd.

zapis

pdfZápis do 1. tříd základních škol  

pdfDodatek - Zápis do 1. tříd základních škol

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže