Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Program na podporu obnovy kulturních památek ve 2020

Ministerstvo kultury vyhlásilo podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2020 (dále jen program). Z programu lze získat příspěvek v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. oprava kolejových vozidel apod.).

Realizace obnovy musí být zahájena a ukončena v roce 2020. Administrátorem programu pro území obce s rozšířenou působností Šternberk (dále jen ORP Šternberk) je Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení přípravy investic a památkové péče, který rovněž poskytne potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k obnově kulturních památek a k postupu při zpracování žádosti podávané do programu (kontakt: Mgr. Zuzana Vyjídáková, tel.: 585 086 301).

Administrátor dále provádí posouzení žádosti z hlediska věcného a formálního. Informace k programu zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Postup pro žadatele:

➢ Vlastník kulturní památky podá administrátorovi ve stanoveném termínu žádost o poskytnutí příspěvku.
➢ Žádost se podává na předepsaném formuláři, spolu se všemi níže uvedenými přílohami.
➢ Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje ORP Šternberk, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo.
➢ V případě podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami samostatně.

Termín pro předložení žádosti včetně povinných příloh je stanoven do 28.02.2020, žádosti se podávají do podatelny Městského úřadu Šternberk, budova Opavská 1 osobně, poštou na adrese Městský úřad Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk. Žádost je třeba podat v listinné podobě se všemi přílohami, elektronická verze se nepřipouští. Kompletní podklady za celý správní obvod podá ORP Šternberk ministerstvu. 

Informace a formulář žádosti je k dispozici na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

Podrobné informace najdete v příloze. 

Letecký pohled Šternberk

ikona pdf souboruPodpora obnovy kulturních památek v roce 2020

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky