Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Šternberk bude mít novou požární stanici za hřbitovem

V pátek 11. října 2019 uzavřel starosta Stanislav Orság za přítomnosti místostarostů Jiřího Krause a Libora Šamšuly významné  smlouvy  týkající se vzájemné spolupráce mezi městem Šternberk a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (dále jen HZS) zastoupeným ředitelem Karlem Koláříkem.

Jednalo se o smlouvu o zajištění plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šternberka a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění plnění úkolů této jednotky.

Město Šternberk nemá zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce dle příslušných ustanovení zákona o požární ochraně a v souladu s tímto zákonem bylo dohodnuto, že město bude přispívat HZS na požární jednotku dislokovanou ve Šternberku a tato jednotka bude plnit úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů na území města Šternberka. Požární stanice Šternberk je zařazena v kategorii P1 (podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů). V jednotce je zařazeno celkem 15 hasičů a velitel požární stanice. V každé 24hodinové směně je zařazeno 5 příslušníků. Zásahový obvod požární stanice zahrnuje město Šternberk a dalších 24 obcí, v zásahovém obvodu požární stanice žije více než 34 000 obyvatel. Počtem zásahů je požární stanice srovnatelná s městy, kde je zřízena požární stanice kategorie P2 (Zábřeh, Hranice).

S ohledem na charakter zásahového obvodu, zejména přítomnost výškových staveb, objektů sociálních a zdravotnických služeb, je plánováno přeřazení požární stanice do kategorie P2, což by znamenalo navýšení celkového počtu příslušníků v jednotce na 25 včetně velitele stanice. V každé 24hodinové směně by tak bylo zařazeno 8 příslušníků.

Stávající objekt požární stanice je ve vlastnictví města Šternberk a vznikl přestavbou v 60. letech minulého století. V roce 2006 byla provedena rozsáhlejší rekonstrukce zázemí pro výkon služby příslušníků.  HZS se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory požární stanice ve Šternberku. Dispozice objektu neumožňuje vytvořit dostatečné prostory pro výkon služeb (chemická služba, technická služba a strojní služba). Příslušníci z požární stanice zajišťují i údržbu věcných prostředků jako je například dýchací technika i pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů z okolních obcí.

V současné době je zásadním problémem prostor pro umístění požární techniky s ohledem na nedostatečně velká garážová stání a dále zázemí pro výkon služeb. Na požární stanici není možné s ohledem na garážová stání umístit některé typy techniky, které by byly nezbytné s ohledem na charakteristiku zásahového obvodu, např. cisterna pro velkokapacitní hašení a další. V posledních dvou letech se proto společně s HZS hledala řešení, jak tuto situaci zlepšit. Původní návrh přístavby stávající požární stanice se z důvodu vysokých investiční nákladů na nově získané prostory ukázal jako nevýhodný.

Naopak jako optimální se jevila výstavba nové požární stanice na pozemcích parc. č. 2530, 2531/1, 2531/2, 2531/3 a 2527/1 v k.ú. Šternberk (areál bývalého CO skladu za hřbitovem směrem na Babice). Možnost výstavby nové požární stanice byla potvrzena i územní studií zpracovanou v roce 2018. Odhadované náklady na výstavbu požární stanice dosahují výše cca 50 mil. Kč bez DPH.

Výsledkem jednání mezi vedením města a HZS byl návrh, aby došlo ke sdruženému financování výstavby nové požární stanice ve Šternberku. Město Šternberk by poskytlo pozemky a příspěvek na výstavbu nové požární stanice, zbytek prostředků by si HZS zajistil z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. Z částky, kterou by poskytlo město Šternberk jako jednorázový příspěvek na výstavbu požární stanice, by se odečítal příspěvek, který by město Šternberk mělo každoročně hradit jako příspěvek na jednotku HZS, která plní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šternberk.

Zastupitelstvo města Šternberk rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši téměř 18 mil. Kč na výstavbu nové požární stanice s tím, že následně nebude město muset do 31.12.2036 vynakládat další prostředky na zajištění jednotky požární ochrany.

Výstavbou nové požární stanice se vytvoří prostor pro umístění potřebné požární techniky, což významnou měrou přispěje k poskytnutí včasné a efektivní pomoci občanům města Šternberka a okolí. Novostavba požární stanice bude zároveň vyhovovat i budoucím potřebám s výhledem na několik desítek let.

hasici 460 copy

1 web copy copy copy 2 web copy 3 web copy 4 web copy 5 web copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže