Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás podrobněji informovat o pokutě udělené Městu Šternberk Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za porušení zákona o veřejných zakázkách při úpravě ulic Lhotská a Na Bažinách.

lhota_2

Město Šternberk na začátku roku 2011 připravilo realizaci projektu „Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku". Vzhledem ke složitosti a rozsahu zakázky odbor rozvoje města a investic provedl v závěru roku 2010 poptávku na zastupování zadavatele v řízení z okruhu uchazečů (AP Investing s.r.o., APC Consulting s.r.o., Ing. Ivana Jurečková), kteří pro Město Šternberk již v minulosti realizovali jiné zakázky obdobného charakteru. Na základě předložených nabídek byla pro zastupování zadavatele v řízení zvolena Ing. Ivana Jurečková.

Výběr zhotovitele samotné stavební zakázky probíhal v otevřeném výběrovém řízení. Okruh finalistů byl určen losováním, jako jednou z možností, kterou v § 61 v té době připouštěl zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Průběh losování zadala výše uvedená externí firma Inženýrským službám Hradec Králové s.r.o., pro které obsluhu losovacího zařízení prováděla firma KLERIS CZ a.s. Losování probíhalo pod dohledem notáře a o průběhu losování byl vyhotoven řádný notářský zápis.

Výběrové řízení bylo ukončeno 15. srpna 2011, 5. září 2011 město podepsalo smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.

Městu Šternberk bylo 18. října 2011 doručeno oznámení Policie ČR, že v současné době probíhá vyšetřování 36 výběrových řízení na území ČR, u kterých obsluhu losovacích zařízení prováděla společnost KLERIS CZ a.s., z důvodu možného ovlivnění průběhu losování. Město Šternberk zajistilo bezodkladně zastavení prací do ukončení vyšetřování. Následně byl celý projekt zrušen.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zaslal na Město Šternberk nepravomocné rozhodnutí, dle kterého bylo zjištěno, že losovací zařízení použité v našem případě skutečně umožňovalo manipulaci s losováním. Nebylo ale dle ÚOHS prokázáno, že k manipulaci skutečně došlo. I to však je dle úřadu dostatečný důvod pro udělení sankce, protože losovací zařízení porušovalo základní zásadu zákona - transparentnost.

Proti rozhodnutí ÚOHS připravuje Město Šternberk a firma, která byla městem pověřena k výběru zhotovitele, rozklad. Firma Ing. Ivany Jurečkové je smluvně odpovědná za řádný průběh výběrového řízení v souladu se zákonem a nese tedy i odpovědnost za případné sankce udělené městu. Město Šternberk bude všechny případné škody vzniklé v souvislosti s touto kauzou důsledně vymáhat.

 

Ve středu 31. října 2012 proběhlo veřejné zasedání zastupitelů města. Zasedání se zúčastnilo 20 členů zastupitelstva, zasedání zahájil starosta Stanislav Orság, který přítomné občany seznámil s programem zasedání. Jako jeden z prvních bodů vzali zastupitelé na vědomí přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období, informace občanům o činnosti orgánů města, rady města a starosty. Zastupitelé vzali na vědomí zápis z jednání finančního výboru a výsledky hospodaření města Šternberka k 30. 9. letošního roku. Schválili správnost seznamů místních a pomístních názvů v Chabičově v rámci digitalizace katastrálních map a schválili prodej pozemků do vlastnictví Olomouckého kraje pro výstavbu chráněného bydlení pro klienty Vincentina.

Schválen byl vítěz nabídkového řízení na využití pozemků v přednádražním prostoru, kterým se stala společnost BQP Czech, a.s. Praha, jejímž záměrem je výstavba menšího obchodního centra se specializovanými prodejnami, např. drogerií, textilem, prodejnou elektro, domácími potřebami, řeznictvím a pekařstvím. Zastupitelé schválili také výstavbu rodinných domů na Vinném vrchu.

Důležitým bodem zasedání byla informace o jednání vedení města se zástupci HC TJ Šternberk o.s. a zástupci HC TJ Šternberk družstvo, kdy zastupitelé zmocnili radu města k jednání o podmínkách možného nákupu Zimního stadionu Šternberk. Odbor správy majetku města obdržel totiž nabídku zástupců HC TJ Šternberk o.s. a zástupců společnosti HC TJ Šternberk družstvo ke koupi zimního stadionu včetně soupisu majetku společností. Komise rozvoje města a správy majetku na svém jednání 15. října 2012 doporučila zastupitelům jednat o podmínkách nákupu Zimního stadionu ve Šternberku.

V diskusi občanů vystoupili zástupci nájemníků bytového domu U Vrby 12, kteří vyjádřili nesouhlas s návrhem výše ceny bytů v tomto domě, připomínky nájemníků budou předmětem dalších jednání.

 

zastupitelstvo_copy_copy

 

 

Šternberské listy v elektronické podobě jsou vždy dnem aktuálního vydání zveřejněny na našem webu. Listopadové číslo Šternberských listů si můžete přečíst zde.  

namesti460_copy

 

 
Ve středu 31. října 2012 se budova Gymnázia Šternberk přeměnila na strašidelný hrad plný nejrůznějších nástrah, neuvěřitelných kouzel, záludných soutěží a prapodivných přeludů. Na chodbách a v učebnách jste mohli potkat ta nejpodivuhodnější stvoření, a to nejen z řad žáků a studentů gymnázia, ale také mezi žáky a žákyněmi šternberských základních škol. Právě děti ze základních škol projevily obrovskou spoustu odvahy, vynalézavosti a šikovnosti a zvládly všechny záludnosti, které si pro ně jako již tradičně připravili žáci a žákyně tříd I.A, II.A a III.A.

halloween1_2460

 

Kromě nejrůznějších her a soutěží mohly děti nahlédnou do tajů chemické a biologické laboratoře, zhlédly krátké divadelní představení o vzniku tradice dlabání dýní, díky moderním technologiím se seznámily s halloweenskými zvyky.
Celá akce se opravdu povedla a všichni se už teď těšíme se na Halloween 2013.

Renata Zavadilová, Gymnázium Šternberk

 

 

V srpnu roku 2012 byla dokončena obnova kaple v Horním Žlebu, která je památkou místního významu. Starosta Stanislav Orság obdržel za její obnovu dokonce i děkovný list. Poděkování patří všem lidem, kteří se o obnovu kapličky zasloužili. Obnova kaple byla zahájena  v  květnu 2012, celkové náklady na opravu  činily 174 997 korun. Město Šternberk získalo na obnovu kaple dotaci ve výši 50 000 korun z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.

podekovani_kaple_460

V průběhu prací byl zjištěn havarijní stav krovu, který si vyžádal jeho kompletní výměnu. Součástí obnovy bylo: vyřezání náletových dřevin, odvoz  betonových dlaždic, odkopání a úprava terénu, montáž okapového chodníku, výměna krovu včetně  střešní krytiny, otlučení stávajících vnějších omítek, provedení nových omítek a jejich nátěr, repase a nátěr stávajících vstupních dveří.

. podekovani_kaple
 
pvodn_stav prbh_prac_-_stav_krovu
prbh_prac ped_dokonenm_copy
nov_stav_ii_copy_copy_copy nov_stav_iii

 

 
Strana 239 z 256

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže