Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor sociálních věcí zajišťuje především výkon státní správy pro správní obvod pověřeného Městského úřadu Šternberk, tj. komplexně zajišťuje sociální práci, pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé situaci.

Dále zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Městského úřadu Šternberk, tj. poskytuje sociálně – právní ochranu dětí, komplexně zajišťuje agendu příspěvku na péči, poskytuje jednorázové a opakující se peněžité dávky zdravotně postiženým občanům.

Samostatná působnost směřuje zejména do oblasti spolupráce se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi a jednotlivci. Vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči a provádí sociální šetření v místě bydliště.

Odbor sociálních věcí je rovněž řídícím odborem pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Šternberk, p.o., (http://www.socialnisluzby.cz/), jejímž zřizovatelem je město Šternberk. Současně se podílí na koncepci sociální politiky na území města prostřednictvím plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku.

Struktura odboru
Odbor sestává z těchto oddělení :
- oddělení sociálně právní ochrany dětí
- referát – sociální pracovníci
- referát – střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku

Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Oddělení sociálně právní ochrany dětí se řídí platnými právními předpisy, zejména Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.

Předním hlediskem poskytování sociálně právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. Poskytuje se všem dětem mladším 18ti let bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, etnického nebo sociálního původu, bezplatně.

Mezi činnosti odboru sociálně právní ochrany dětí patří:
• ochrana dětí před tělesným nebo duševním násilím, ochrana zdravého vývoje dětí z hlediska fyzického, psychického a mravního;
• preventivní působení na rodinné vztahy, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, sanace rodiny;
• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
• řešení problematiky dětí vyžadující zvýšenou pozornost, ochrana před sociálně patologickými jevy;
• zprostředkovávání a organizování náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounské péče a poručenské péče;
• spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou např. Fond ohrožených dětí, Středisko sociální prevence, Středisko rané péče, apod.
• poskytování informací a pomoc při řešení různých sociálních situacích, především rodinám s nezletilými dětmi;

Oddělení sociálně právní ochrany dětí poskytuje poradenskou činnost a pomoc při sepisování návrhů k soudu ve věci:
• svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, a to i pro dobu po rozvodu manželství;
• svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby;
• zvýšení výživného na nezletilé dítě;
• úpravu styku dítěte s rodičem, prarodičem, aj.

Poskytujeme poradenskou činnost a pomoc:
• v oblasti sociálně-právního poradenství;
• zprostředkováváme poradenství v oblasti psychologie, pedagogiky;
• při podávání žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče;
• v oblasti nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti

Občané nás mohou kdykoliv informovat:
• o zanedbávání péče o děti ze strany rodičů nebo osob, které děti vychovávají;
• o tom, že dítě zůstalo opuštěné;
• o tom, že se dítě stalo obětí trestného činu nebo je podezření, že se mohlo stát obětí trestného činu;
• o nevhodném, nepřiměřeném trestání dětí ze strany rodičů nebo osob, které dítě vychovávají.

Poskytujeme poradenskou činnost a pomoc při řešení výchovných problémů s nezletilými dětmi do 18 let věku:
• neomluvená absence ve škole
• přestupky, provinění a činnost jinak trestná
• výchovné problémy doma a v místě bydliště

Zprostředkováváme poradenskou činnost a pomoc v oblasti sociálně právního poradenství, v oblasti psychologie, pedagogiky a řešení sociálně-patologických jevů.

Poskytujeme pomoc při sepisování návrhů k soudu ve věci výchovných opatření u nezletilých dětí s vážnými výchovnými problémy

Na odboru pracuje Komise sociálně právní ochrany dětí, která koordinuje výkon sociálně právní ochrany dětí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Komise posuzuje jednotlivé případy dětí vedené odborem a vydává k nim stanoviska. Členové této komise jsou zaměstnanci odboru, dále externí odborníci z řad pedagogů, zdravotníků a policie.

Referát – sociální pracovníci
Zajišťuje :
- Vyhledává klienty cílových skupin ( zdravotně postižení, osoby závislé na péči jiné osoby, osoby omezené nebo zbavené způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby, kterým hrozí ztráta přístřeší, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy) v jejich přirozeném prostředí
- posouzení životní situace klienta formou zpracování standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
- individuální plánování cílů klienta
- Realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
- Spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
- Výkon funkci veřejného opatrovníka
-  Provádí sociální šetření  u osob, u kterých byl podán podnět na omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
-  Provádí sociální šetření u osob, které chtějí vykonávat funkci opatrovníka
- Zajišťuje finanční prostředky k uplatnění zákonných nároků klienta (důchodové dávky, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na péči)
- Pravidelně vydává klientovi finanční částku dle rozsudku soudu a také s přihlédnutím ke klientovým schopnostem hospodařit s penězi
- Zajišťuje uspokojivý zdravotní stav klienta ( spolupráce s lékaři, zajišťování odborných vyšetření, hospitalizace ve zdravotnických zařízeních, asistence při převozu do psychiatrické léčebny)
- Monitoruje fungování osoby s různým stupněm omezení způsobilosti  k právním úkonům v jejím sociálním prostředí
- Spolupracuje s neziskovými organizacemi, státními organizacemi, orgány veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy a odborníky (lékaři, psychology, speciálními pedagogy) na řešení životní situace klientů
- Zajišťuje vhodné ubytování odpovídající zdravotnímu stavu opatrovance
- Dojednává a uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb, pracovní smlouvy apod.
- Zastupuje klienta v průběhu dědického řízení
- Zastupuje klienta v průběhu úředních jednání (soudní jednání, výslechy na policii, smlouvy s elektrárnou, plynárnou, vodárnou, nájemní smlouvy, smlouvy o poskytování sociálních služeb, zakládání bankovních produktů, apod.)
- Zpracovává a předkládá soudu zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky opatrovance
- Podává soudu zprávy o výkonů opatrovnictví jiných osob
- Spravuje finanční prostředky a nemovitý majetek klienta
- Eviduje a koordinuje hospodaření s finančními prostředky opatrovanců, se kterými disponuje zařízení sociálních služeb nebo zdravotnické zařízení, kde jsou opatrovanci umístěni
- Pomáhá osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům v jejich sociálním prostředí zvládat nedorozumění, napětí nebo konflikty ve vzájemných vztazích

Legislativa

• č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
• č. 500/2004 Sb., správní řád
• č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, všechny zákony ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou:
• č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ust. zákona o sociálních službách

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže