Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zpracování osobních údajů

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTA ŠTERNBERK

Město Šternberk zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město Šternberk je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:
Město Šternberk, IČ 00299529, se sídlem Horní náměstí 16, 785 01, Šternberk, telefon +420 585 086 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., ID datové schránky: ud7bzn4

Město Šternberk na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Horní náměstí 16, 785 01, Šternberk
Ing. Lenka Bartošová
telefon +420 585 086 333
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Město Šternberk jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a) výkonu státní správy,
b) výkonu samosprávy,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
d) zajištění interních procesů,
e) komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění právních povinností, které se na město vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je město pověřeno.

Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi městem a subjekty osobních údajů.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže