Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Ze zákona:

Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

a) důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,

b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,

d) postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 též způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet).

Tato povinnost se nevztahuje na povinné subjekty, které jsou pouze fyzickými osobami.

1. Název

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení města Šternberka je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Šternberk je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Šternberk má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Šternberk vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídízákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Opavská 1, 785 01 Šternberk

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Opavská 1, 785 01 Šternberk
Horní náměstí 9, 785 01 Šternberk
ČSA 30, 785 01 Šternberk

4.3 Úřední hodiny

Provozní doba úřadu

4.4 Telefonní čísla

podatelna Opavská 1:
+420 585 086 111
+420 585 086 211
+420 585 086 511

4.5 Adresa internetových stránek

4.6 Adresa podatelny

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: ud7bzn4

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení: 19-1801688399/0800

6. IČO

00299529

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00299529

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Města Šternberka se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace vyřizuje odbor městského úřadu příslušný podle organizační struktury městského úřadu na úseku státní správy a samosprávy, ke kterému je informace požadována, a v ostatních případech odbor, určený tajemníkem městského úřadu.

SMĚRNICE S 74-01 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem podání a podnětů

a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka městského úřadu
b) elektronicky se zaručeným podpisem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Směrnice S 42-07 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

11. Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 418/2008, kterou se provádí zákon o obecní policii,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zprávy o poskytování informací
Informace podle zákona 106/1999 Sb.

 

Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny, nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu

ikona word dokumentuPříspěvkové organizace města Šternberka

 

Veřejně přístupné registry

Živnostenský rejstřík (odkaz vede mimo tyto stránky)
Obchodní rejstřík (odkaz vede mimo tyto stránky)

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky