Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk připravilo metodickou pomoc v oblasti vyúčtování příspěvků za rok 2013 a přípravy žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2014

Město Šternberk připravilo metodickou pomoc v oblasti vyúčtování příspěvků za rok 2013 a přípravy žádostí o poskytnutí příspěvků na rok 2014.

Setkání s příjemci příspěvků z rozpočtu Města Šternberka s představiteli Města Šternberk, kteří mají v kompetenci nakládání s příspěvky, včetně kontroly, se uskutečnilo 27. listopadu 2013 v sále Expozice času.

Na konkrétních příkladech byl objasněn postup kontroly vyúčtování příspěvků, ukázky nejčastěji se opakujících nedostatků, přítomní byli seznámeni s aktualizovanou směrnicí S 61-08 Zásady poskytování příspěvků z rozpočtu Města Šternberka platnou od 1.1.2013 a rovněž se seznámili se sankcemi, které budou použity při nedodržení smluvních podmínek. Zaznělo upozornění na nejčastější nedostatky v předkládaných žádostech o poskytnutí příspěvku.

pdfInformace k vyúčtování příspěvků z rozpočtu města
pdfŽádosti o příspěvky z rozpočtu města - nejčastější chyby žadatelů

Otázky a odpovědi ze setkání

Má pořadatel akce, který je příjemcem příspěvku z rozpočtu města, povinnost na pořádané akci prezentovat Město Šternberk? Např. vyvěšením znaku města?

Podle Smlouvy o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Městem Šternberk a příjemcem příspěvku, čl. II, bod 3., je příjemce povinen při svých činnostech a akcích, na které příspěvek získal, na viditelném místě a ve všech reklamních a propagačních materiálech vztahujících se těmto činnostem a akcím prezentovat znak Města Šternberka a uvádět, že je tato činnost realizována za finanční spoluúčasti Města Šternberka. Čl. 3, odst. 10 c) dále stanoví, že za porušení této povinnosti může poskytovatel po příjemci požadovat vratku ve výši 10 % poskytnutého příspěvku.
Cedule se znakem města i baner s nápisem „Město Šternberk" a znakem města jsou k zapůjčení na odboru školství a kultury MÚ Šternberk.

Jakým způsobem má organizace hlásit změnu statutárního zástupce? V případě, že má organizace dva statutární zástupce, je důležité hlásit změnu toho z nich, který není uveden jako žadatel o příspěvek?

Změnu statutárního zástupce hlásí organizace prokazatelně, nejlépe písemně, poskytovateli příspěvku. Tato povinnost vyplývá rovněž ze smlouvy o poskytnutí příspěvku, čl. 3, odst. 12. V případě, že má organizace dva statutární zástupce, je vždy nutné nahlásit změnu toho z nich, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí příspěvku.

Jak postupovat při změně právní formy příjemce v průběhu trvání smlouvy o poskytnutí příspěvku?

Smlouva o poskytnutí příspěvku, čl. 3, odst. 12 stanoví, že příjemce se zavazuje neprodleně prokazatelně seznámit poskytovatele se všemi změnami, které mohou podstatně ovlivnit způsob finančního vypořádání. Písemnou formou tedy oznámit tuto skutečnost poskytovateli příspěvku.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže