Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Technologické centrum ORP Šternberk

iop

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Operační program: Integrovaný operační program
Identifikace výzvy: Výzva 06 – Technologická centra a elektronické služby v území
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06808
Název projektu: Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba pro město Šternberk
Žadatel: Město Šternberk
Adresa žadatele: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Poskytovatel podpory: Ministerstvo vnitra
 

Obsahem projektu je zřízení Technologického centra ORP Šternberk se spisovou službou a vnitřní integrací jako klíčového projektu Smart Administration strategie města Šternberk. Potřebnost projektu vychází z nedostatečné kapacity vybavení (HW a SW) žadalete pro poskytování služeb eGovernmentu.

Cílovými skupinami projektu jsou město Šternberk, stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, např. základní registry), veřejnost čerpající služby informačního prostředí, třicet obcí správního obvodu ORP Šternberk využívajících negarantované úložiště či hostovanou spisovou službu a další organizace napojené na informační prostředí Technologického centra.

Cílem projektu je pořízení HW a SW pro Technologické centrum, upgrade elektronické spisové služby města Šternberk, poskytnutí hostované spisové služby a negarantovaného úložiště obcím správního obvodu ORP Šternberk a vnitřní integerace úřadu, zavedení vazeb na centrální registry, zejména Registr práv a povinností.
Realizátorem projektu je Město Šternberk

Části projektu

I. část:             Technologické centrum ORP Šternberk
II. část:            Elektronická spisová služba
III. část :          Vnitřní integrace úřadu

Technologické centrum je určeno zejména k provozu systémů:

- spisových služeb včetně pracovních datových úložišť
- elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona 300/2008 Sb., o  elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy města a obcí (adresářové služby, elektronická pošta, antivirový systém, …)
- centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů
- typových projektů samospráv

Stav realizace projektu

V současnosti jsou dokončeny všechny části projektu a projekt se nachází v období udržitelnosti. I. a II. část byla realizována společností VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, III.část projektu realizovala společnost Software 602 a.s. V rámci I. a II. části projektu bylo pořízeno vybavení technologického centra, tj. nákup příslušného hardwaru a softwaru, dále byla pořízena hostovaná spisová služba, včetně datových úložišť, pro obce ve správním obvodu ORP Šternberk, které o to projevily zájem, a byl proveden upgrade spisové služby města Šternberk. V rámci III. části projektu bylo zprovozněno portálové řešení pro správu elektronických formulářů a byl pořízen Identity management systém, zajištující jednotnou správu uživatelů.

  

Ukázky z realizace 

thumb_img_0373thumb_img_0379thumb_img_0380thumb_img_0381thumb_img_0386thumb_img_0376thumb_img_0377thumb_img_0378thumb_img_0385

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže