Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Právní předpisy

 

Seznam právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
• Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
• Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhl.č. 269/2009 Sb.
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ( seznam ČSN 56.05 Kb )
• vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Do textů uvedených předpisů je možno nahlédnout zde: Portál veřejné správy
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže