Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na:

- oddělení správní
- oddělení přestupkové
- jednotlivé referáty

Samospráva:


- vede příjmovou a výdajovou pokladnu Města Šternberka
- vede spisovou a skartační službu pro Město Šternberk
- zajišťuje přijímání a odesílání dokumentů Města Šternberka
- zajišťuje agendy CzechPOINT včetně konverzí dokumentů z tohoto výstupu
- zajišťuje agendu zveřejňování informací podle zákona 106/1999 Sb.
- kontroluje dodržování povinnosti vlastníků nemovitostí označovat budovy určenými čísly popisnými, orientačními a evidenčními
- zajišťuje přidělení názvu nové ulice, instalace tabulí s názvy ulic a jejich údržbu
- zajišťuje úřední desku MěÚ, vyvěšuje dokumenty na úřední desku městského úřadu a vede jejich evidenci
- zabezpečuje vymáhání pohledávek a podávání příslušných žalob za Město Šternberk
- podává stanoviska ke všem záležitostem, týkajících se právních záležitostí Města Šternberka dle potřeb jednotlivých odborů a dalších orgánů Města Šternberka
- zajišťuje ve spolupráci s OdPVV organizaci zasedání zastupitelstva
- podílí se na organizaci veřejných akcí Města Šternberka
- zajišťuje vydávání obecně závazných vyhlášek a vnitřních předpisů Města Šternberka
- vede evidenci obecně závazných vyhlášek města, nařízení města, obecně závazných vyhlášek kraje, nařízení kraje, usnesení vlády
- odpovídá za formální správnost zpracování všech obecně závazných vyhlášek a nařízení města
- zajišťuje provoz městského úřadu
- spravuje administrativně místní části
- eviduje knihy, razítka a klíče
- zabezpečuje pro zastupitelstvo volbu přísedících Okresního soudu v Olomouci z řad občanů města
- zabezpečuje činnost sboru pro občanské záležitosti
- zajišťuje agendu obecně prospěšných prací
- spravuje veřejné rozhlasy v místních částech


Státní správa:

Oddělení správní
- zajišťuje komplexní výkon matriční agendy
- vykonává ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
- zajišťuje a provádí odbornou přípravu a zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů v jeho správním obvodu ve věci vidimace a legalizace
- provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u matričních úřadů ve svém území obvodu nejméně jednou ročně
- provádí ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu
- vede a aktualizuje sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady ve svém správním obvodu
- ověřuje odbornou způsobilost zaměstnance obce, který je zařazen do jeho správního obvodu, k vedení matričních knih a k plnění úkolů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin
- povoluje ve správním řízení změnu jména a příjmení
- vede evidenci obyvatel a stálý seznam voličů a volebních okrsků
- zajišťuje kompletní výkon činností agendy občanských průkazů a cestovních dokladů

oddělení přestupkové
- rozhoduje o přestupcích podle zákona o přestupcích proti veřejnému pořádku, křivého vysvětlení, proti občanskému soužití, proti majetku a o ostatních přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupcích proti pořádku v územní samosprávě
- rozhoduje o přestupcích podle zákona o střetu zájmů a o přestupcích, jejichž projednání nebylo svěřeno do působnosti jiného odboru
- rozhoduje o správních deliktech dle ust. § 58 a násl. zákona o obcích (působnost svěřená radou města)
- plní úkoly na úseku voleb podle příslušných předpisů
- řídí organizaci konání voleb a referenda na území města

dopravní přestupky
- rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
- vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění pro pozbytí zdravotní a odborné způsobilosti podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- projednává přestupky podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- provádí řízení v souvislosti s měřením rychlosti stacionárními radary

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže