Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na:
- oddělení evidence a správy majetku

Samospráva:

- spravuje a vede evidenci majetku města ve správě ORJ
- vede evidenci pozemků ve vlastnictví Města Šternberka
- zpracovává materiály pro jednání v orgánech města včetně návrhu jednotlivých smluv
- zveřejňuje majetkoprávní dispozice s nemovitým majetkem města v souladu se zákonem o obcích
- zpracovává a realizuje převody nemovitého majetku z vlastnictví Města Šternberka
- zpracovává a realizuje převody nemovitého majetku do vlastnictví Města Šternberka
- zpracovává a realizuje pronajímání, popř. výpůjčky nemovitého majetku z vlastnictví Města Šternberka
- zpracovává a realizuje zřizování věcných břemen a zástav na nemovitostech v majetku Města Šternberka
- zpracovává a realizuje zřizování věcných břemen a zástav ve prospěch Města Šternberk na nemovitostech jiných vlastníků
- zajišťuje podklady za obec pro státní organizace, zejména pro Státní pozemkový úřad, katastrální úřad (pozemková úprava, digitalizace, apod.)
- zajišťuje propagaci zásadních majetkoprávních záměrů města
- řeší sporné případy vlastnictví
- provádí zápisy změn staveb a pozemků do evidence katastru nemovitostí
- vede pořadník žadatelů o pronájem bytů včetně bytů v domech zvláštního určení
- realizuje pronajímání a výměny bytů včetně bytů zvláštního určení
- spolupracuje s dodavateli tepla, teplé užitkové vody a ostatními dodavateli energetických médií včetně řešení reklamací odběratelů
- zpracovává podklady ve spolupráci s OŽP pro vyjádření orgánů města k umisťování zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
- účastní se správních řízení na úseku stavebního zákona, u kterých může být dotčeno vlastnické či jiné věcné právo města
- zpracovává podklady pro souhlas města ke zjednodušujícím postupům podle stavebního zákona tam, kde je Město Šternberk účastníkem řízení (zejména k zjednodušenému územnímu řízení, k uzavírání veřejnoprávních smluv, které nahrazují územní rozhodnutí nebo stavební povolení, k vydání územního souhlasu a ke zkrácenému stavebnímu řízení)
- zpracovává podklady a předkládá orgánům města k projednání uzavření smluv o právu provést stavbu (umístění a provedení cizí stavby na pozemcích a stavbách Města Šternberka)
- je účastníkem příslušných správních řízení (vedené stavební úřadem, vodoprávním úřadem, speciálním stavebním úřadem, apod.) za vlastníka – Město Šternberk
- zpracovává pro orgány města podklady pro odvolání nebo vzdání se práva na odvolání v řízeních vedených podle stavebního zákona, kde je Město Šternberk účastníkem řízení
- vykonává za Město Šternberk provozovatele veřejných pohřebišť (ve smyslu příslušných ustanovení zákona o pohřebnictví) ve vlastnictví města Šternberka – tj. pohřebišť ve Šternberku a jeho místních částech Dalov, Těšíkov, Chabičov
- zajišťuje pronájmy pozemků na hřbitovech města a vede jejich evidenci – hrobová místa, urnová místa, kolumbária
- spravuje Fond rozvoje bydlení

Státní správa

- vykonává ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
- zajišťuje agendy CzechPOINT včetně konverzí dokumentů z tohoto výstupu

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže