• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Na jaké plesy se můžete těšit v letošní sezóně?

  Na jaké plesy se můžete těšit v letošní sezóně?

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Vědomostní soutěž „Tři klíče k poznání měst“, zapojte se!

  Vědomostní soutěž „Tři klíče k poznání měst“, zapojte se!

 • Přijmeme strážníky do týmu Městské policie Šternberk

  Přijmeme strážníky do týmu Městské policie Šternberk

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Plánování rozvoje sociálních služeb - pracovní skupiny

logo_soc

Jednací řád pracovní skupiny pro  všechny skupiny ustavené v rámci projektu plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku

Článek 1

Úvodní ustanovení
Tento jednací řád upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a hlasování a zajišťování úkolů pracovní skupiny „ pro osoby se zdravotním postižením, pro děti, mládež a mladé dospělé, pro etnické menšiny a osoby jiného sociokulturného prostředí“, ustavené v rámci  Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku (dále též PRSSŠ).


Článek 2

Jednání pracovní skupiny
1. Jednací řád je závazný pro jednání pracovní skupiny (dále též PS).
2. Pracovní skupina se schází 1x za 2 měsíce, příp. dle potřeby.
3. Pracovní skupinu svolává koordinátor nebo vedoucí pracovní skupiny dle stanoveného harmonogramu a určuje místo, čas a program jednání.
4. Jednání pracovní skupiny se zúčastňují její členové. Nemůže-li se člen jednání zúčastnit, oznámí předem tuto skutečnost koordinátorovi nebo vedoucímu skupiny. Na jednání mohou být přizváni další odborníci nebo hosté, kteří se jednání zúčastňují  s hlasem poradním.
5. Člen pracovní skupiny může určit svého zástupce, nejlépe z řad zaměstnanců či členů organizace, kterou stálý člen v pracovní skupině reprezentuje. Zástupce má právo zastoupit stálého člena a má v jeho nepřítomnosti hlasovací právo.
6. Jednání pracovní skupiny svolává koordinátor nebo vedoucí a to písemně, elektronickou formou nebo telefonicky. Členové pracovní skupiny musí obdržet pozvání nejméně 5 pracovních dnů před jednáním.
7. Jednání pracovní skupiny řídí její koordinátor nebo vedoucí.
8. Vedoucí může z funkce odstoupit.
9. Vedoucí může být ze své funkce odvolán v případě neplnění úkolů vyplývajících z procesu PRSSŠ. O odvolání, na návrh nadpoloviční většiny členů pracovní skupiny, rozhoduje předseda Řídící skupiny projektu pro  Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku.
10. V případě odstoupení nebo odvolání vedoucího, navrhuje pracovní skupina nového vedoucího nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
11. Jednání pracovní skupiny je veřejné a není uzavřené.
12. Doplnění členů pracovní skupiny či změnu člena schvaluje pracovní skupina na jednání a skutečnost uvede v zápisu.
13. Skupina může schválit zrušení členství tomu, kdo se třikrát bez omluvy nedostaví na jednání pracovní skupiny.
14. O jednání pracovní skupiny pořizuje koordinátor nebo vedoucí zápis, v němž je uvedeno datum a místo jednání, program jednání. Součástí zápisu jsou přijatá usnesení pracovní skupiny. O účasti členů se pořizuje prezenční listina, která tvoří přílohu zápisu. Nejpozději do sedmi dnů po skončení jednání skupiny musí být zápis předán vedoucímu pracovní skupiny (v případě pořizování zápisu koordinátorem PRSSŠ), koordinátorovi PRSŠ (v případě pořízení zápisu vedoucím) a následně všem členům pracovní skupiny.
15. Zápisy z jednání pracovní skupiny jsou k dispozici k nahlédnutí u koordinátora PRSSŠ.


Článek 3

Usnesení a hlasování pracovní skupiny
1. Všichni členové pracovní skupiny mají právo hlasovat.
2. Pracovní skupina je schopná se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech členů pracovní skupiny, pokud není ve zvláštních případech stanoveno jinak.
3. Pracovní skupina se usnáší většinou hlasů přítomných členů, pokud není ve zvláštních případech stanoveno jinak.
4. Není-li skupina usnášeníschopná, může koordinátor nebo vedoucí rozhodnout o době a místě opakování jednání. Je povinen o tom vyrozumět všechny členy pracovní skupiny v přiměřeném časovém předstihu. Není-li pracovní skupina usnášeníschopná, může jednání pokračovat, nelze však přijmout žádná usnesení.
5. Součástí jednacího řádu je aktuální seznam členů pracovní skupiny.

Článek 4

Organizačně technické zajištění činnosti
Organizačně-technické a administrativní práce, související s činností pracovní skupiny, zabezpečuje koordinátor v součinnosti s vedoucím, příp. osoba určená vedoucím.

Článek 5

Jiná ustanovení
1. V zájmu úspěšného splnění společných úkolů jednotlivé pracovní skupiny vzájemně spolupracují popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více cílových skupin a oblastí.
2. Vyžaduje-li to zájem věci, mohou pracovní skupiny jednat společně a podávat Řídící skupině projektu  Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternbersku společné návrhy a stanoviska.


Článek 6

Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací řád byl projednán a schválen pracovní skupinou dne 8.6.2011
2. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení pracovní skupině.
3. Tento jednací řád nabývá účinnosti do 31.3.2013

Řídící tým

vedoucí projektu: Ing. Jitka Zajacová
finanční manažer projektu: Lenka Černochová, DiS.
koordinátor projektu: Iva Víšková
Radomíra Hluší, DiS
Mgr. Roman Škrob
Bc. Lucie Pospíšilová
Bc. Pavlína Vývozilová
Dana Zedníčková

Realizační tým

vedoucí projektu: Ing. Jitka Zajacová
finanční manažer projektu: Lenka Černochová, DiS.
koordinátor projektu: Iva Víšková

Skupina pro osoby se zdravotním postižením

Kráčmarová Eva, PaedDr.
Dohnalová Dagmar
Doležalová Ludmila
Frolová Zdena, DiS.
Hausnerová Kristyna
Hračovová Bronislava
Ivanovová Ivana
Janišová Radka
Mazalová Hana, Mgr.
Nohejlová Libuše
Ryjáček Karel, Mgr.
Škrob Roman, Mgr.
Švenda Jaroslav
Tylich Tomáš, Ing.
Vavroušková Yvetta
Zedníčková Dana
Vymazalová Marta

Skupina pro děti, mládež a dospělé

Zedníková Klára, Bc.
Krejčová Iva, DiS
Vavroušková Markéta, Mgr.
Černochová Lenka, DiS.
Nováčková Vítězslava, Mgr.
Skřebská Marta
Urbanová Klaudie, Mgr.
Pospíšilová Lucie, Bc.
Jana Poláková, DiS
Kučerová Martina, Mgr.
Nováčková Vítězslava, Mgr.

Skupina pro etnické menšiny a osoby jiného sociokulturního prostředí

Kráčmarová Pavlína, Mgr.
Smyčková Jana, Mgr.
Knopfová Zuzana, Bc.
Vyvozilová Pavlína, Bc.
Gáborová Olga
Zajacová Jitka, Ing.
Hluší Radomíra, DiS.
Mátl Jaroslav
Mgr. Denisa Novotná, DiS

 

Plánování rozvoje sociálních služeb na Šternberku je financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

leden 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže