Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zastupitelé města schválili rozpočtový výhled města Šternberka na období 2012 - 2016

Zastupitelé Šternberka schválili na zasedání ve středu 22. června 2011 rozpočtový výhled města Šternberka na období 2012 - 2016. Rozpočtový výhled slouží jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření města a je sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Rozpočtový výhled byl poprvé zpracován společností AQE Brno, v.o.s. v roce 2001 s výhledem do roku 2010 s tím, že bude dle požadavků a potřeb města aktualizován. První aktualizace proběhla v roce 2003, dále byl aktualizován v roce 2004, 2005, 2007, 2008 a 2010. V příloze najdete poslední aktualizaci, zpracovanou dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, ve spolupráci s firmou AQE advisors, a.s. Brno a to do roku 2016.

Rozpočtový výhled zahrnuje analýzu uplynulého období, vychází z upraveného rozpočtu k 31.03. 2011, ve kterém již oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 vychází záporný provozní přebytek, na str. 16-21 je namodelován rozpočtový výhled jak z hlediska příjmů, tak i výdajů a ekonomické hodnocení města je pak uvedeno na str. 24. Z analýzy minulého období i potom na příslušných grafech na konci materiálu je patrné, že provozní přebytek v minulých letech vykazoval vysoké hodnoty - tento přebytek se v plné míře zapojoval v následujícím roce do rozpočtu na investiční výdaje. V současné době i v následujících letech je provozní přebytek daleko nižší, i když vykazuje do budoucna mírný nárůst a je relativně uspokojivý pro zajištění finančního zdraví města, kryje v plné míře splátky úvěrů a úroků a ještě zůstává rezerva na další investice (vyjma letošního roku a to z důvodu, že do analýzy byl vzat již upřesněný rozpočet k 31.3. t.r., v němž byl promítnut celý přebytek hospodaření 2010 a provedeny další úpravy provozních výdajů).

Na str. 20 jsou uvedeny v tabulce č.18 „volné finanční prostředky", které městu zůstanou na financování investičních akcí po splnění závazků včetně splátek úvěrů a úroků, avšak za předpokladu příjmů z prodeje majetku (kolonka „kapitálové příjmy" - viz tabulka č.14 - plánovaný prodej majetku města). Rozpočtový výhled města je zpracován tak, že nezahrnuje investice vyjma investic do průmyslové zóny ve výši plánovaných příjmů z prodeje této lokality. Provozní přebytek po odpočtu splátek jistiny i budoucího úvěru vychází pro město příznivě - kladné číslo přes 20 mil. Kč, které město může využít na investice. Aby tento provozní rozpočet byl zajištěn, je třeba dodržet výši provozních výdajů a dalším předpokladem je dosažení příjmů, především daňových v plánované výši dle predikce MF ČR.

V závěru je upozorněno zejména na současnou ekonomickou situaci státu, nízkou a tedy příznivou hodnotu ukazatele dluhové služby, kladný provozní přebytek, který by mělo město podle rozpočtového výhledu při schvalování rozpočtu respektovat a zachovat, tj. snižovat provozní výdaje města. Rekapitulace rozpočtového výhledu je pak shrnuta v tabulce č. 19 na str. 27, kde jsou uvedeny nejdůležitější ukazatele, sledované bankami, u nichž má město úvěr - tato tabulka vypovídá o finanční situaci města v budoucnu. V krátkodobém hodnocení bylo město hodnoceno na úrovni str. 2, v dlouhodobém hodnocení na úrovni B-. Stupnice ekonomického hodnocení je uvedena na str. 34.Rozpočtový výhled byl projednán ve finančním výboru dne 20.05. 2011 a schválen Zastupitelstvem města Šternberka 22. června 2011.

Rozpočtový výhled města Šternberka 2012 - 2016 - 35 stran 1.44 Mb

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže