Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Upozornění vlastníkům objektů v městské památkové zóně a ochranném pásmu hradu

Upozorňujeme vlastníky objektů v Městské památkové zóně Šternberk na novelizaci zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Zejména si dovolujeme vlastníky objektů v památkové zóně upozornit na ustanovení zákona, kterými je stanovena povinnost vlastníků předem si vyžádat vyjádření orgánu památkové péče k zamýšleným pracím na nemovitostech. Podrobnosti najdete v příloze.

§ 14 Obnova kulturních památek *

(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností - odboru školství a kultury Městského řadu Šternberk.

(2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky, je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení (reklamy, označení provozoven), odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk.

§ 17 Ochranné pásmo *

(3) Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 je vyloučena, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto ochranném pásmu, která není kulturní památkou.

Opatření při porušení povinností

§ 35 Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání *

(1) Odbor školství a kultury Městského úřadu Šternberk uloží pokutu až do výše 2 000 000,- Kč právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání:

Ø nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí,

Ø provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,

Ø provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.

§ 39 Přestupky *(1)

Odbor školství a kultury Městského úřadu Šternberk může uložit pokutu až do výše 2 000 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že:

Ø nepečuje o zachování kulturní památky, neudržuje ji v dobrém stavu a nechrání ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením, nebo kulturní památku užívá způsobem, který neodpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu,

Ø provádí obnovu kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk nebo nedodržuje podmínky určené v tomto závazném stanovisku,

Ø provádí neoprávněné výkopy na území s archeologickými nálezy,

Ø provádí stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravu dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky bez závazného stanoviska odboru školství a kultury Městského úřadu Šternberk podle § 14 odst. 2 nebo nedodržuje podmínky uvedené v tomto závazném stanovisku.* nejedná se o úplnou citaci zákona

Historické centrum města Šternberka bylo prohlášeno za Městskou památkovou zónu (MPZ) vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10.9.1992.

Bližší informace získáte:Odbor školství a kultury MěÚ Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk, tel.: 585 086 227 nebo 585 086 306,
e-mail: kamenickova@sternberk.cz nebo koukalova@sternberk.cz

Přílohy

Zákon o státní památkové péči – novela 350.00

zakon-o-statni-pamatkove-peci----novela.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 350 kB
Datum vložení: 9. 3. 2010 15:39
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2022 15:41

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375