Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Náplň odboru

Odbor se člení na:

- oddělení správní
- oddělení přestupkové
- jednotlivé referáty

Samospráva:


- vede příjmovou a výdajovou pokladnu Města Šternberka
- vede spisovou a skartační službu pro Město Šternberk
- zajišťuje přijímání a odesílání dokumentů Města Šternberka
- zajišťuje agendy CzechPOINT včetně konverzí dokumentů z tohoto výstupu
- zajišťuje agendu zveřejňování informací podle zákona 106/1999 Sb.
- kontroluje dodržování povinnosti vlastníků nemovitostí označovat budovy určenými čísly popisnými, orientačními a evidenčními
- zajišťuje přidělení názvu nové ulice, instalace tabulí s názvy ulic a jejich údržbu
- zajišťuje úřední desku MěÚ, vyvěšuje dokumenty na úřední desku městského úřadu a vede jejich evidenci
- zabezpečuje vymáhání pohledávek a podávání příslušných žalob za Město Šternberk
- podává stanoviska ke všem záležitostem, týkajících se právních záležitostí Města Šternberka dle potřeb jednotlivých odborů a dalších orgánů Města Šternberka
- zajišťuje ve spolupráci s OdPVV organizaci zasedání zastupitelstva
- podílí se na organizaci veřejných akcí Města Šternberka
- zajišťuje vydávání obecně závazných vyhlášek a vnitřních předpisů Města Šternberka
- vede evidenci obecně závazných vyhlášek města, nařízení města, obecně závazných vyhlášek kraje, nařízení kraje, usnesení vlády
- odpovídá za formální správnost zpracování všech obecně závazných vyhlášek a nařízení města
- zajišťuje provoz městského úřadu
- spravuje administrativně místní části
- eviduje knihy, razítka a klíče
- zabezpečuje pro zastupitelstvo volbu přísedících Okresního soudu v Olomouci z řad občanů města
- zabezpečuje činnost sboru pro občanské záležitosti
- zajišťuje agendu obecně prospěšných prací
- spravuje veřejné rozhlasy v místních částech


Státní správa:

Oddělení správní
- zajišťuje komplexní výkon matriční agendy
- vykonává ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace)
- zajišťuje a provádí odbornou přípravu a zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů v jeho správním obvodu ve věci vidimace a legalizace
- provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u matričních úřadů ve svém území obvodu nejméně jednou ročně
- provádí ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do správního obvodu
- vede a aktualizuje sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady ve svém správním obvodu
- ověřuje odbornou způsobilost zaměstnance obce, který je zařazen do jeho správního obvodu, k vedení matričních knih a k plnění úkolů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin
- povoluje ve správním řízení změnu jména a příjmení
- vede evidenci obyvatel a stálý seznam voličů a volebních okrsků
- zajišťuje kompletní výkon činností agendy občanských průkazů a cestovních dokladů

oddělení přestupkové
- rozhoduje o přestupcích podle zákona o přestupcích proti veřejnému pořádku, křivého vysvětlení, proti občanskému soužití, proti majetku a o ostatních přestupcích proti pořádku ve státní správě a přestupcích proti pořádku v územní samosprávě
- rozhoduje o přestupcích podle zákona o střetu zájmů a o přestupcích, jejichž projednání nebylo svěřeno do působnosti jiného odboru
- rozhoduje o správních deliktech dle ust. § 58 a násl. zákona o obcích (působnost svěřená radou města)
- plní úkoly na úseku voleb podle příslušných předpisů
- řídí organizaci konání voleb a referenda na území města

dopravní přestupky
- rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
- vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění pro pozbytí zdravotní a odborné způsobilosti podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- projednává přestupky podle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- provádí řízení v souvislosti s měřením rychlosti stacionárními radary

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky