Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Náplň odboru

Odbor se člení na
- oddělení přípravy investic a památkové péče
- oddělení investic a místních komunikací
- jednotlivé referáty

 

Samospráva:
- ve spolupráci s dalšími správci ORJ sestavuje návrh ročních plánů investiční výstavby i určených neinvestičních akcí technické infrastruktury včetně příslušné části rozpočtu v souladu s koncepcí rozvoje města
- zajišťuje koordinaci investičních a určených neinvestičních akcí města mezi ostatními odbory a předkládá návrhy na jejich priority
- zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu investičních akcí a určených neinvestičních akcí dle schváleného plánu v souladu s potřebami současných i budoucích majitelů a správců, zajišťuje územní a stavební povolení pro tyto akce
- zajišťuje realizaci akcí dle platných předpisů a schváleného plánu ve spolupráci s ostatními dotčenými odbory (zejména se správci příslušných ORJ), informuje o dodržování termínů plnění výstavby a projektovaných parametrů včetně návrhů na opatření
- zajišťuje dokumentaci skutečného provedení staveb a jejich uvedení do trvalého provozu
- ukončené investiční akce předává do správy odboru majetku města k dalšímu řízení
- ve spolupráci s příslušnými správci rozpočtových oblastí zajišťuje aktivaci dokončených investic
- zajišťuje příslušné činnosti na úseku veřejné silniční dopravy - projednávání jízdních řádů s dopravci, koncepce řešení hromadné dopravy, jednání o úhradě nákladů města k zabezpečení územní dopravní obslužnosti
- zabezpečuje údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, dopravního značení, veřejného osvětlení, veřejných ploch a prostranství s výjimkou ploch veřejné zeleně a parků
- v rámci správních řízení připravuje a vydává stanoviska z hlediska vlastníka komunikací
- kontroluje a koordinuje provádění veřejně prospěšných služeb v ním spravovaných oblastech a zajišťovaných externími dodavateli
- připravuje, zajišťuje a organizuje celý průběh zadávacích a výběrových řízení v souladu s platnou právní úpravou, především pak spolupracuje na zpracování zadávací dokumentace s jednotlivými odbory, připravuje podklady pro komisi veřejných zakázek a RM, zajišťuje veškeré činnosti v průběhu zadávacích a výběrových řízení, vede spisovou agendu týkající se veřejných zakázek. V přiměřeném rozsahu se podílí na přípravě a průběhu zadávacích řízení, zajišťovaných jinými osobami v souladu s příslušnými ustanoveními § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- podává úřadu územního plánování podněty k pořízení územní studie, prověřující řešení vybraných problémů rozvojových záměrů města, spolupracuje s úřadem územního plánování na zadání územní studie z hlediska jejího obsahu, cíle a účelu
- odpovídá u projektů investičního charakteru za technickoorganizační stránku realizace projektu, v této části a rozsahu přebírá od správce dotace odpovědnost za splnění podmínek dotace a spolupracuje se správcem dotace při zadávání veřejných zakázek dle zákona
- zajišťuje komplexní investorskou činnost od zahájení stavby až po její kolaudaci a předání uživateli, včetně technického dozoru investora v průběhu realizace stavby
- zajišťuje administraci dotací města na investice
- zpracovává, reviduje a aktualizuje v součinnosti s odbory MěÚ, odbornými komisemi rady města, radou města a dalšími dotčenými subjekty strategii rozvoje města, rozpracovává strategii rozvoje města do dílčích rozvojových projektů
- dle zadání starosty, místostarosty, usnesení RM a ZM rozpracovává projektové náměty do podoby záměru, zařazuje náměty vzhledem ke strategii rozvoje města, tam kde je to možné navrhuje varianty a možné postupy řešení námětů a předkládá je k projednání vedení města a orgánům města
- vede zásobník projektových námětů, sbírá nové projektové náměty, zařazuje je vzhledem ke strategii rozvoje města, předkládá zásobník na pravidelná jednání orgánů města zejména komise rozvoje města, RM a ZM, navrhuje optimalizaci námětů vzhledem k ostatním projektům připravovaným nebo realizovaným
- vede akční plán, sleduje plnění úkolů a lhůt stanovených akčním plánem, předkládá akční plán na pravidelné projednání v orgánech města, ve vazbě na tento krok připravuje návrhy na změnu akčního plánu v souladu s postupem prací na úkolech a strategií rozvoje města
- podílí se na zpracování dalších strategických dokumentů města, mikroregionu a obcí ve správním obvodu
- plní funkci manažera projektů – koordinuje a podílí se na společném postupu jednotlivých dotčených stran při přípravě a realizaci projektů města
- vyhledává možnosti pro podání žádostí a spolupracuje při podávání žádostí na přidělení dotací, příspěvků a půjček na jednotlivé akce schválené v plánu investic a upozorňuje na oblasti, kde je možno dotace, příspěvky a půjčky získat
- zajišťuje agendu řízení projektů pro čerpání finančních prostředků z fondů a programů EU a z jiných veřejných rozpočtů, podílí se na administrativní stránce realizace významných rozvojových projektů a projektů s dotací
- koordinuje součinnost jednotlivých organizačních útvarů (odborů a samostatných oddělení) MěÚ tak, aby byly řádně a včas splněny podmínky konkrétního dotačního programu, smlouvy a rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně zpracování vstupních dat v krycím listu dotace a jeho aktualizaci
- vykonává kontrolu města Šternberka, jako žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, odpovídá za provedení průběžné a systematické kontroly plnění podmínek čerpání každé dotace v souladu s podmínkami stanovenými konkrétním dotačním programem a rozhodnutím o poskytnutí dotace
- zajišťuje vedení a aktualizaci údajů o dotacích přijatých městem a zveřejňuje je ve stanoveném rozsahu na internetových stránkách města
- poskytuje odborné poradenství starostovi, místostarostovi, odborům MěÚ ve věci řízení projektů, dotačních možností města, přípravy žádostí o dotace, administraci získaných dotací
- poskytuje odborné poradenství starostům obcí správního obvodu, organizacím Města Šternberka, zájmovým a neziskovým organizacím ve správním obvodu města Šternberka, podnikatelům a dalším zájemcům ve věci řízení projektů a možností získávání dotací
- spravuje a zajišťuje údržbu památek místního významu a kulturních památek ve vlastnictví města včetně bývalého augustiniánského kláštera
- zajišťuje světelnou vánoční výzdobu města
- vede agendu Programu regenerace městské památkové zóny Šternberk
- vede agendu dotačních programů a dotací na obnovu kulturních památek a památek místního významu
- zajišťuje správu veřejných dětských hřišť

 

Státní správa:
- zajišťuje úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
- vykonává památkovou péči dle zákona o státní památkové péči (dále jen památkový zákon) a dalších souvisejících předpisů
- vyjadřuje se v řízení a navrhuje prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení
- vede seznam kulturních památek správního obvodu dle výpisů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR
- vydává rozhodnutí a závazná stanoviska podle památkového zákona
- rozhoduje o opatřeních k zabezpečení kulturní památky
- podává návrh na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité kulturní památky
- vymezuje ochranná pásma nemovité památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny
- vykonává dozor při obnově kulturních památek a objektů v památkových zónách a ochranných pásmech z hlediska státní památkové péče
- koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek
- rozhoduje v přestupcích podle památkového zákona

 

Jiné organizace:
Spolupracuje s firmami zajišťujícími veřejně prospěšné služby pro město v oblastech, které spravuje. Neplní úkoly zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže