• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Kompetence starosty a místostarostů

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů

Starosta města
• zastupuje město navenek,
• připravuje, svolává a zpravidla řídí schůze rady města a zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a spolu s ověřovateli podepisuje zápis z jednání těchto orgánů města,
• odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
• odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
• jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje tajemníka MěÚ v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů,
• rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
• zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány města v případech stanovených zvláštními zákony, jmenuje a odvolává jejich členy,
• řídí činnosti při plnění úkolů obrany, při přípravě na mimořádné události a krizové situace, a při jejich řešení,
• může po projednání s ředitelem Krajského úřadu Olomouckého kraje svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
• je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu města,
• řídí Městskou policii Šternberk a současně organizuje a kontroluje přípravu materiálů pro zastupitelstvo a radu města, které zpracovává tento orgán města,
• může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a dále při plnění úkolů v oblasti požární ochrany, mimořádných událostí a krizových situací,
• v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů má odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly a je povinen zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 zákona o finanční kontrole.
• spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města
• je oprávněn pozastavit výkon usnesení rady města, má-li za to, že je nesprávné, věc poté předkládá k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva města,
• plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu
• plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony
• starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak se státním znakem
 
Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů 

Starosta města Šternberk – Ing. Stanislav Orság

1. Městská policie
2. Interní auditor
3. Sbor pro občanské záležitosti
4. Krizové řízení – bezpečnostní rada

Samosprávné činnosti odborů:
5. Odbor investic a veřejných zakázek (vyjma stacionárních radarů)
6. Finanční odbor
7. Odbor vnitřních věcí
8. Odbor obecní živnostenský úřad (Venkovské trhy)
9. Oddělení informatiky a krizového řízení
10. Oddělení personalistiky a vnějších vztahů 

Místostarosta města Šternberka – Michal Oborný

1. Zdravotnictví a Nemocnice Šternberk
2. Stacionární radary

Samosprávné činnosti odborů:
3. Odbor správy majetku města (včetně koordinačního týmu přípravy podnikatelských zón)
4. Odbor školství a kultury
5. Odbor sociálních věcí
6. Odbor dopravy a silničního hospodářství (BESIP)

Místostarosta města Šternberka (neuvolněný) – Jiří Kraus

1. Agenda města a jednání ve vztahu k obchodním společnostem VHS SITKA, s. r. o.
2. Spolupráce s osadními výbory
3. Dopravní propojení Šternberk – Olomouc
4. Odpady Olomouckého kraje, z. s.

Samosprávné činnosti odborů:
5. Odbor životního prostředí
6. Odbor stavební (územní plánování)

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže